Trefwoord dringende reden
Wetboek Burgerlijk Wetboek
Wetsartikel 7:677 BW
Wetsartikel 7:678 BW
Gerelateerd ontslag op staande voet

dringende reden


Een ontslag op staande voet of ontbinding van de arbeidsovereenkomst is toegestaan indien er sprake is van een dringende reden. Dringende redenen zijn zodanige daden, eigenschappen of gedragingen van de werknemer, die ten gevolge hebben dat van de werkgever redelijkerwijze niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst voort te laten duren.

Het gaat hier om (zeer) ernstig verwijtbare gedragingen zoals diefstal, dronkenschap, mishandeling, werkweigering of roekeloos gedrag. Enkele van deze gedragingen zijn in de wet genoemd. Verder spelen alle omstandigheden van het geval ook een rol bij de beoordeling.

Wanneer een werknemer wordt ontslagen op staande voet of zijn arbeidsovereenkomst wordt ontbonden zonder dringende reden, kan hij dit aanvechten in een procedure en vernietiging van het ontslag vorderen.

Opnieuw zoeken

Dutch Law related sites

Wie zijn wij?

  • Sponser van deze site