# #
AfkortingBegrip en/of BegripExtra
AAArs Aequi
AAAccountant-Administratieconsulent
AAAdvertising Association
a.a.ad acta, bij de akten (wegleggen)
AAAAmerican Arbitration Association
AACAdvies- en Arbitragecommissie
AAfAlgemeen Arbeidsongeschiktheidsfonds
AARAlgemeen ambtenarenreglement
AARAlgemene Aanwijzingen voor de Rijksdienst
AAVAlgemene administratieve voorschriften
AAWAlgemene Arbeidsongeschiktheidswet
ABAdministratiefrechterlijke Beslissingen
ABAdministratieve en Rechterlijke Beslissingen
ABNederlandse Jurisprudentie Administratiefrechtelijke Beslissingen (sinds 1971)
ABWet Algemene Bepalingen
ABAAmerican Bar Association
ABARAlgemene bepalingen van administratief recht
abbbalgemene beginselen van behoorlijk bestuur
ABPAlgemeen Burgerlijk Pensioenfonds
ABRSAfdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Abs.Absatz
ABVAlgemene Bankvoorwaarden
ACAppeal Cases
ACDArbeidscomplexendocumentatie
A.C.O.P.Algemene Centrale van Overheidspersoneel
AcvAdviescommissie voor vreemdelingenzaken
ACWWAdviescommissie Warenwet
ADNAssurantie Data Netwerk
ADRAlternative Dispute Resolution
ADVArbeidsduurverkorting
ADVAutomatische Datenverarbeitung
adv.advocaat
Adv.Advies
Adv.bl.Advocatenblad
Adv.RvS Advies van de Raad van State
AdvwAdvocatenwet
afb.afbeelding
Afd.Afdeling
AbRvSAfdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State
afk.afkorting(en)
AGAmbtenarengerecht
A-GAdvocaat-Generaal
AGAdvocaat-Generaal
A.G.Aktiengesellschaft (Duitse naamloze vennootschap)
AGBAllgemeine Geschäftsbedingungen (Gesetz)
AGBGGesetz zur Regelung des Rechts der allgemeinen Geschäftsbedingungen
AGRSAfdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State
AGRvS Afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State
AGvBAfdeling Geschillen van bestuur Raad van State
a.h.v.algemene handelsvoorwaarden
a.h.w.als het ware
a.i.ad interim, voorlopig, waarnemend
AIBArbitrage Instituut Bouwkunst
AIDAlgemene Inspectiedienst
AJCLAmerican Journal of Comparative Law
AJILAmerican Journal of International Law
AKAdministratiekantoor
AKAsser Instituut Kaartsysteem internationaal privaatrecht
a.k.g.arbitraal kort geding
AKOAlgemene Kredietovereenkomst
AktGAktiengesetz
AkvAntwoord kamervragen
AKWAlgemene Kinderbijslagwet
al.alinea
AwbiAlgemene wet op het binnentreden
All LRAll England Law Reports
ALRAmerican Law Reports
AMARAlgemeen militair ambtenarenreglement
AMBHAlgemene Bepalingen MilieuhygiÎne
Ambts. CvKAmbtsinstructie commissaris van de Koning
AMCAmerican Maritime Cases
Amend.Amendement
AMIInformatierecht/AMI, Tijdschrift voor auteurs- en mediarecht(tot 1986: AMR)
AMRAuteursrecht, Tijdschrift voor auteurs- en mediarecht(tot 1982: Auteursrecht)
AMvBAlgemene Maatregel van Bestuur
amvrbalgemene maatregel van rijksbestuur
Anh.Anhang
Anm.Anmerkung
anon.anoniem
ANPAlgemeen Nederlands Persbureau
AofArbeidsongeschiktheidsfonds
AOWAlgemene Ouderdomswet
APAanvullend protocol
app.appellant
app.appendix
A.P.O.Arbeidsplaatsenovereenkomst
APRAlgemene practische rechtsverzameling
APVAlgemene Plaatselijke Verordening
A.R.Algemene Raad
ARAKAutomatisering Ruilverkavelingsadministratie Kadaster
ARARAlgemeen Rijksambtenarenreglement
ARBAdministratief-rechterlijke beslissingen
ARB(Wet) Administratieve rechtspraak belastingzaken
ARBAdministratieve en Rechterlijke Beslissingen betreffende het openbaar bestuur in Ned
ARBO(Wet) Administratieve rechtspraak bedrijfsorganisatie
ArboWet Administratieve rechtspraak bedrijfsorganisatie
ArbowetArbeidsomstandighedenwet. Wet van 1980, S. 664
ArbvowetArbeidsvoorzieningswet
ArbwArbeidswet 1919
A/ResResolutie van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties
ArhiWet algemene regels herindeling
AROB(Wet) Administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen
ARRvSAfdeling Rechtspraak Raad van State
arr.arrondissement
ARSGAmbtenarenreglement Staten-Generaal
art.artikel
Art(t)Artikel(en)
ARVAlgemeen Reglement Vervoer (Spoorwegen)
a.s.aanstaande
ASASAmsterdam Security Account System
ASB(afdeling) Arbeidsvoorwaarden en Sociaal Beleid
AtomGAtomgesetz
ATORAutomatisering Toedelingsontwerp Ruilverkavelingen
A.T.V.Arbeidstijdverkorting
ATwAlgemene Termijnenwet
a.u.b.alstublieft
aut.belauteursrechtbelangen
Aut.w.Auteurswet 1912
AV(directie) Arbeidsvoorwaarden
avalgemene vergadering
a.v.algemene voorschriften
A&VAansprakelijkheid en verzekering
A en VTijdschrift voor aansprakelijkheid en verzekering
AVAAlgemene vergadering van aandeelhouders
AvAAlgemene vergadering van aandeelhouders
avasafwezigheid van alle schuld
AVBAansprakelijkheidsverzekering Bedrijven
AvBAfdeling van Beroep
AVBBAlgemeen Verbond Bouwbedrijf
AVKAAlgemene Voorwaarden uitvoering Kleine Aannemingen in het bouwbedrijf 1979
AVPAansprakelijkheidsverzekering Particulieren
AVPAlgemene Voorwaarden van Postbank N.V.
AVValgemeen-verbindendverklaring
avvAlgemeen verbindend voorschrift
A.v.v.a.Algemene vergadering van aandeelhouders
AVWAlgemene Voorwaarden voor de uitvoering van Werken
AWAfvalstoffenwet
AwAmbtenarenwet 1929
AwAuteurswet 1912
a.w.aangehaald werk
AwbAlgemene wet bestuursrecht. Wet van 4 juni 1992, S. 315
AwbiAlgemene wet op het binnentreden
AWBZAlgemene Wet Bijzondere Ziektekosten
AWDAlgemene Wet inzake Douane en Accijnzen
AWDAAlgemene Wet inzake Douane en Accijnzen
AWGBAlgemene Wet Gelijke Behandeling
AWRAlgemene Wet inzake Rijksbelastingen
AWTAanwijzingen voor de wetgevingstechniek
AWWAlgemene Wet Weduwen en Wezen
AWWAlgemene Werkloosheidswet bedrijfsvereniging
AZHAmbtenarenreglement Zuid-Holland
b.a.boven aangehaald
B.A.beperkte aansprakelijkheid
BAB(Wet) Beroep administratieve beschikkingen
b.a.b.beroep adminstratieve beschikkingen
BABWBesluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer
BACBesluit Adviescommissie consumentenkrediet
BACABesluit aanwijzing chemische afvalstoffen
BAGBundesarbeitsgericht
BAGABesluit aanwijzing gevaarlijke afvalstoffen
BARPBesluit algemene rechtspositie politie
BARTBesluit Algemene Richtlijnen Telecommunicatie
b.a.s.besluit van algemene strekking
BauRBauRecht
BAWBesluit aanbesteding van werken 1973
BayObLGBayerisches Oberstes Landesgericht
BBBeslissingen in Belastingzaken
BBBinnenlands Bestuur
BBBankbetrieb
BBABuitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen
BBBGWet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag. Wet van 23 juni 1952, S. 361
BBABSBesluit Bijzondere akten van de Burgerlijke Stand
BBEDBesluit Berechting Economische Delicten
BBHBesluit bijzondere huurprijzen
BBIBesluit beleggingsinstellingen
BBPBesluit bezoldiging politie
BBRABezoldigingsbesluit burgerlijke rijksambtenaren
BBSBesluit Burgerlijke Stand
BBWBelgisch Burgerlijk Wetboek
BCBerner Conventie
BCBeroepscommissie (van de CRS)
BEBank- en effectenbedrijf
B&EBank- en Effectenbedrijf
Bedr.org.Wet op de bedrijfsorganisatie
Beg.wetBeginselenwet Gevangeniswezen
bekn.beknopt
beleidsreg.beleidsregel
Belg.WvK Belgisch Wetboek van Koophandel
Bel.w.Verord. Belemmeringenwet Verordeningen
BenGHBenelux-Gerechtshof
BenGH-reglementReglement op de procesvoering van het Benelux-Gerechtshof
BenGH-VerdragVerdrag betreffende de oprichting en het statuut van een Benelux-Gerechtshof
ber.cieberoepscommissie
Bern. Conv.Berner Conventie voor de bescherming van letterkunde en kunst
Ber.w.Beroepswet
Besch.beschikking
Besch. Just.Aanwijzingsbeschikking hulpofficieren van justitie 1994
besl.besluit
Besl.alc.ond.Besluit alcohol onderzoeken
Besl. Div.Bel.Besluit op de Dividendbelasting 1941
Besl. i.b.g.voorwBesluit inbeslaggenomen voorwerpen
Besl. IB'41Besluit op de Inkomstenbelasting 1941
Besl. oproepBesluit oproepingen, mededelingen en zendingen verzoekverzschriftprocedure
Besluit BuoBesluit buitengewoon onderwijs 1967
Besluit v.d.b.Besluit voorkoming dubbele belasting
Besluit VpbBesluit op de Vennootschapsbelasting 1942
Besl. wapensen m.Besluit wapens en munitie
Besl. WB '40 Besluit op de Winstbelasting
betr.betreffend(e)
BEUBenelux Economische Unie
bev.bevestigend
bew.bewerker
Bew.VVerdrag inzake de verkrijging van bewijs in het buitenland in burgerlijke en handelszaken
BFABritish Franchise Association
bfibijzondere financiële instelling
BGBesluit gewetensbezwaren militaire dienst
BGBeginselenwet gevangeniswezen
BGBundesgericht
b.g.bovengenoemde
BGBBurgerliches Gesetzbuch (Duitsland)
BGGLBesluit geluidsbelasting grote luchtvaartterreinen
BGHBenelux-Gerechtshof
BGHBundesgerichtshof
BGHRBGH-Rechtsprechung Strafsachen
BGKLBesluit geluidsbelasting kleine luchtvaartuigen
BGSVBesluit geldelijke steun volkshuisvesting
BgwBesluit goederenvervoer over de weg
BHACBedrijfshuuradviescommissie
BIBBank voor Internationale Betalingen
BiBBeslissingen in Belastingzaken
BIGWet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg
b.i.h.beschrijving in hoofdlijnen
bijl.bijlage
bijv.bijvoorbeeld
B.Inl.J.DBesluit inlichtingen justitiële documentatie
B.Inl.S.Reg.Besluit inlichtingen strafregisters
BIOBijzonder inventariserend onderzoek
BIVBesluit inbeslaggenomen voorwerpen
BiZaMinisterie van Binnenlandse Zaken
BKBeginselenwet voor de Kinderbescherming
BKABesluit kredietaanbiedingen
Bkadr 1994Besluit kadastraal recht 1994
BkbBesluit krediethypotheek bijstand
BKVBesluit Kredietvergoeding
BlbBesluit op de lijkbezorging
BLEUBelgisch-Luxemburgse Economische Unie
BLNBesluit Landelijke Normering
blz.bladzijde
BMBBenelux-Merkenbureau
BMBBesluit meldingplichtige bouwwerken
BMMBenelux-vereniging van Merken- en Modellen gemachtigden
BMM-BulletinBulletin van de Benelux-vereniging van Merken- en Modellen gemachtigden
BMMBBMM-Bulletin
BMVBenelux-Merkenverdrag
BMWEenvormige Benelux-wet op de Warenmerken (Benelux- merkenwet)
BmwBestrijdingsmiddelenwet (1962)
BmwBekendmakingswet
BNBBeslissingen Nederlandse Belastingrechtspraak
BNBBeslissingen in belastingzaken
BNLGVerdrag betreffende instelling en het statuut van een Benelux- Gerechtshof
BNLX merkw.Eenvormige Beneluxwet op de merken
BNLXTek. ofMod. Eenvormige Beneluxwet inzake Tekeningen of Modellen
BNLX uitl. Rh.Benelux verdrag over uitlevering en rechtshulp in strafzaken
B.N.N.(Koninklijke) Broederschap der notarissen in Nederland
BOWet op de bedrijfsorganisatie
BOBBesluit openbaarheid van bestuur (Stb. 1979, 590)
BOMBesluit overleg en medezeggenschap politie (1994)
BOMVBesluit oproepingen, mededelingen en zendingen verzoek schriftprocedure
BoomBesluit kwaliteit en gebruik overige organische afvalstoffen
BootBesluit opslaan in ondergrondse tanks
BOPZWet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen. Wet van 29 oktober 1992
BOTBesluit opgedragen Telecommunicatiediensten
BOWBoswet
B.O.Z.Besluit Olieverontreiniging Zeewater
BPBelemmeringenwet Privaatrecht
BPBBenelux Publikatieblad
BPKBesluit periodieke keuring van motorrijtuigen, aanhangwagens en opleggers
BPRBinnenvaartpolitiereglement
BP-rechtenex Belemmeringenwet Privaatrecht 1927
BPWBedrijfspensioenfondsenwet
B.R.Bouwrecht (maandblad voor rechtspraak en literatuur op het stuk van bouwrecht)
B.R.just.geg.Besluit registratie justitiële gegevens
BRKBelastingregeling voor het Koninkrijk
BROBesluit op de Ruimtelijke Ordening
Bro 1985Besluit op de ruimtelijke ordening 1985
BRVBelastingen van rechtsverkeer
BRvWetboek van burgerlijke rechtsvordering
BRvCBijzondere Raad van Cassatie
BSBijvoegsel van het Staatsblad
BSB(Commissie) Bodemsanering in gebruik zijnde bedrijfsterreinen
B. Sr.Besluit Buitengewoon Strafrecht
B. Stb.Bijvoegsel tot het Staatsblad
BSWBinnenschepenwet
BswBoswet
BteBesluit toezicht effectenverkeer
BTMBBenelux-Bureau voor Tekeningen of Modellen
BTMVBenelux-verdrag inzake Tekeningen of Modellen
BTMWBenelux Tekeningen en Modellen Wet
BTSBeneluxverdrag inzake de tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen in strafzaken
BUGMBesluit uitvoering gemeentelijk milieubeleid
Bull. Ben.Bulletin Benelux (Publikatieblad)
Bull. EGBulletin van de Europese Gemeenschappen
BUMABureau Uitvoering Muziek Auteursrechten
BUPO-verdragInternationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten
BUVBenelux Uitleverings- en hulpverdrag
BVBesloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
b.v.besloten vennootschap
b.v.bijvoorbeeld
B & Vbeleidsinformatie en voorlichting
BVABesluit vergunningaanvraag
BVDPBesluit vergoeding dienstreizen politie
B.verg.R.B.Besluit vergoedingen rechtsbijstand
BVerwGBundesverwaltungsgericht
BV i.o.besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in oprichting
BVVPBesluit vergoeding verplaatsingskosten politie
BWBurgerlijk Wetboek
B.W.Burgerlijk Wetboek
BwBeroepswet
BW Int. reg.Burgerlijk Wetboek, Internationale regelingen (ed. S&J)
BW-oudBurgerlijk Wetboek (1838)
BWOOBesluit Werkloosheid onderwijs- en onderzoekpersoneel
BWSBesluit woninggebonden subsidies
B&WBurgemeester en Wethouders
BWWBrandweerwet 1985
bijl.bijlage
Bijl.ESH Bijlage Europees Sociaal Handvest
bijv.bijvoorbeeld
BzBesluit bijstandverlening zelfstandigen
B.Z.D.G.Afdeling Besmettelijke Ziekten, Drankwet en Geneesmiddelen
bzw.beziehungsweise
CConclusies (Rechtspraak van de Week)
c.caput (hoofdstuk)
c.contre
C.A.(Brits) Cour d'Appèl
C.A.(met plaatsnaam) (Frans) Cour d'Appèl
CA (U.S.A. evt. met nummer)(Amerikaans) Court of Appeals (Circuitaanduiding)
c.a.cum annexis (met bijbehoren)
ca.circa
cass.cassatie
cass.verw.beroep in cassatie verworpen
Cass.Cour de Cassation (Hof van verbreking) Brussel
CAOCollectieve Arbeidsovereenkomst
CBBCollege van Beroep voor het bedrijfsleven
CBNCorrespondentieblad Notarissen
CBvBCollege van Beroep voor het Bedrijfsleven
C.C.Code civil
CCReclame Code Commissie
C de CCode de commerce
CCRCentrale Commissie voor de Rijnvaart
CCSCentrale commissie voor de statistiek
CDCollection of Decisions of the European Commission on Hu man Rights
CdCCour de Cassation
CdCCode de Commerce
CdKCommissaris der Koningin
CDWCommunautair Douanewetboek
CELEXCommunitatis Europaeae Lex (Database EG-wetgeving)
cert.certificaat
c.ex.cum expensis
cfmconform, in gelijke zin
CGCentrale Grondkamer
Ch.(English Cases in) Chancery
Ch.Chapter
Ch.App.Law Reports, Chancery Division, Appeal Cases
Cie.Commissie
CIERCentrum voor Intellectueel Eigendomsrecht (RUU)
CIMKCentraal Instituut voor Midden- en Kleinbedrijf
circ.circulaire
Circ.Z.Circulaire voor de zeemacht
CISGUnited Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods
cit.citato ((als) aangehaald)
cit.loc.citato loco (op de aangehaalde plaats)
CJIBCentraal Justitieel Incassobureau
c.l.cum laude, met lof
CLJConsumer Law Journal
CLRCommonwealth Law Reports (Verenigd Koninkrijk)
CMLRCommon Market Law Reports
CMLRevCommon Market Law Review
Cmt.centraal medisch tuchtcollege
c.n.cum notis, met aantekeningen
Co.Compagnon/Corporation
Cognoss.v.Brussels Cognossementsverdrag
COGSACarriage of Goods by Sea Act
Coll. v. B.College van beroep voor het bedrijfsleven
Colp.w.Colportagewet
COMCommissie van de Europese Gemeenschappen
Com. Cas.Commercial Cases
Comm.commentaire
Common Mkt L. Rev.Common Market Law Review
Compt.w.Comptabiliteitswet
conf.confer, conferatur (men vergelijke)
Confl.w.Wet conflictenrecht inzake ontbinding huwelijk en scheiding van tafel en bed
Confl.w.huwbetr.Wet conflictenrecht huwelijksbetrekkingen
cons.considerans
CORCentrale ondernemingsraad
COVOConcentratieverordening
c.p.constitutum possessorium
CPACentrale Persoonsadministratie
CP(B)Code PÈnal (België)
CPTEuropean Committee for the prevention of torture and inhuman or degrading treatment
c.q.casu quo (respectievelijk)
CRComputerrecht (tijdschrift)
CRICentrale Recherche Informatiedienst
CrLCriminal Law Reporter
CRSCentrale Raad voor Strafrechtstoepassing
CRvBCentrale Raad van Beroep
CRvSCentrale Raad voor Strafrechtstoepassing
CsCalculatieschema voor advocatendeclaraties
c.s.cum suis (met de zijnen)
c.s.q.n.conditio sine qua non, voorwaarde zonder welke niet
CSVCoördinatiewet Sociale Verzekering
CtsvCollege van toezicht sociale verzekeringen
CTWCommissie voor de toetsing van wetgevingsprojecten
Cur.curator
curs.cursivering
CVCommanditaire Vennootschap
CV1995 Comptabiliteitsvoorschriften 1995
c.v.a.certificaat van aandeel
CvBCollege van Beroep
cvbcollege van bestuur
CvBBCollege van Beroep voor het bedrijfsleven
CvbsCollege van beroep studiefinanciering
CvGConventie van Genève
c.v.o.certificaat van obligatie
CvRConventie van Rome
CvTCommissie van Toezicht
CVVCommissie Vervoervergunningen
CWComptabiliteitswet
CwSVCoördinatiewet Sociale Verzekering
dat.datum, daterend
d.a.v.daaraanvolgend
DBdagelijks bestuur
DBDouanebesluit
DBDer Betrieb
DBesch.Dienstplichtbeschikking
DBesl.Dienstplichtbesluit
DCADienst Collectieve Arbeidsvoorwaarden
DC, U.S.D.C.Amerikaans District Court
DDDelikt en Delinkwent
d.d.de dato (daterend van, gedagtekend)
derg.dergelijke(n)
Deurw. regl.Deurwaardersreglement. Besluit van 27 december 1960
dez.dezelfde
D.-G.Directeur-Generaal
dgl.dergelijke
DGRDirectoraat-Generaal Rechtspleging (MvJ)
DGSMDirectoraat-Generaal Scheepvaart en Maritieme Zaken
DGWDiergeneesmiddelenwet
dhr.de heer
DIADienst Inspectie Arbeidsverhoudingen
dir.directeur
disc.disconto
disp.dispositie
diss.dissertatie
div.dividend
DIVWet op de dividendbelasting
dl(n).deel (delen)
DNBDe Nederlandsche Bank NV
Doc.Document
d.o.v.daaropvolgend
DPDienst Persoonsbeveiliging
Dr.doctor
DRDeurwaardersreglement
D&RDecisions and Reports of the European Commission of Human Rights
dr.mr.doctor in de rechten
DSWDestructiewet
dt.debet
dtp.daar ter plaatse
DWDouanewet
DWDienstplichtwet
DWDistributiewet 1939
dwz.dat wil zeggen
e.a.en andere
E.A.Edelachtbaar
EAAAEuropean Association of Advertising Agencies
EASAEuropean Advertising Standards Alliance
EATEuropean Advertising Tripartite
EBIExtra Beveiligde Inrichting
E.B. tek. mod.Eenvormige Beneluxwet inzake Tekeningen of Modellen
ECEuropean Community
ECBEuropese Centrale Bank
ECCPEuropean Committee on Crime Problems
ECHREuropean Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms
ECHRAPublication of the European Court of Human Rights (A serie) judgements and decisions
ECLREuropean Competition Law Review
ECOSOCEconomisch en Sociaal ComitÈ Ecosocul Internationaal Verdrag inzake economisc
Ec. Pol.r.Economische Politierechter
ECREuropean Court Reports
ECREEuropean Consultation on Refugees & Exiles
ECRMEuropese Commissie voor de Rechten van de Mens
ed.editor (redacteur)
ed.edition
e.d.en dergelijke
e.e. (Lat.)erro're excep'to, behoudens vergissingen
eds.editors
e.e.a.een en ander
EEGEuropese Economische Gemeenschap
EEG Verb.V.Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst
EEG-VerdragVerdrag tot oprichting van de EEG, Trb 1957,91
EEREuropese Economische Ruimte
EESVEuropees Economisch Samenwerkingsverband
EEVEEG-Verbintenissenverdrag
EEXEEG-Executieverdrag
EEX San S.Europees Executieverdrag (Donostia-San Sebastian)
EFFEuropean Franchise Federation
EFMSEuropees Fonds voor Monetaire Samenwerking
EFSLEuropean Financial Services Law
EFTAEuropean Free Trade Association (= EVA)
EGEuropese Gemeenschappen
e.g.exempli gratia (bij voorbeeld)
EGAEuropese Gemeenschap voor Atoomenergie (Euratom)
EGKSEuropese Gemeenschap voor Kolen en Staal EGTUL Verdrag tussen de Lid-Staten van de EU
EHJEuropees Hof van Justitie
EHRMEuropees Hof voor de rechten van de mens
EHRREuropean Human Rights Reports
EIBEuropese Investeringsbank
eig.eigenlijk
EIMEconomisch Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf
EIMEIM-mededelingen
EIPREuropean Intellectual Property Review
EKEerste Kamer der Staten-Generaal
ELREuropean Law Review
e.m.a.en meer anderen
EMFEuropees Monetair Fonds
EMIEuropees Monetair Instituut
EMOEuropese Monetaire Overeenkomst
EMSEuropees Monetair Stelsel
EMUEuropese Economische en Monetaire Unie
e.n.a.c.Exceptio non adimpleti contractus, verweer van niet vervuld contract; exceptie waarm
enz.enzovoort
e.o. (Lat.)ex offi'cio, ambtshalve
EOBEuropees Octrooibureau
EOOEuropese Octrooiorganisatie
EOVEuropees Octrooiverdrag
EPCEuropean Patent Convention
EPOEuropean Patent Office (Europees Octrooibureau)
E.Pol.REconomische politierechter
EPREconomische politierechter
EPSEuropese Politieke Samenwerking
EPUEuropese Politieke Unie
EREuropese Regels
EREnglish Reports
EREEuropese rekeneenheid
erecodeEuropese Erecode inzake Franchising
E/ResResolutie van de ECOSOC
ERVEuropees Verdrag aangaande wederzijdse Rechtshulp in straf zaken
ESBEconomisch-Statistische Berichten
ESCEconomisch en Sociaal ComitÈ
ESCEuropean Social Charter
ESCEuropean Shippers Council
ESCBEuropees Stelsel van Centrale Banken
ESFEuropees Sociaal Fonds
ESHEuropees Sociaal Handvest
ESOCULInternationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten
E.S.R.A.Economische en Sociale Raad van Advies
et al.et alii (en anderen)
etc. (Lat.)et cetera
ETLEuropean Transport Law
ETSEuropean Treaty Series
ETSIEuropees Telecommunicatie Standaardisatie Instituut
etq.e tutti quanti (enzovoorts)
ETVEuropees Verdrag tot bestrijding van Terrorisme
EUEuropese Unie
Eur. T.S.European Treaty Series
EUVEuropees Verdrag betreffende uitlevering
EVEuropees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijh
ev.eventueel
e.v.en volgende
e.v.a.en vele anderen
EVAEuropese Vrijhandelsassociatie
EVBEditie Vakstudie Belastingwetgeving
EVEXVerdrag betreffende de rechterlijke bevoegdheid
EVIGEuropees Verdrag inzake de internationale geldigheid van strafvonnissen EVO EEG-Verd
EVOAlgemene Verladers en Eigen Vervoer Organisatie
EVREuropees Vervoersrecht
EVrechtsh. Europees verdrag wederzijdse rechtshulp in strafzaken
EVRMEuropees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden
evt.eventueel
EV uitl.Europees uitleveringsverdrag
e.w.en wel, namelijk
EWElectriciteitswet
exuit, op grond van
ex.exemplaar
ExExchequer
Exec.Executive Document
EZ(Ministerie van) Economische Zaken
FFaillissementswet
f.folio ((op ) blad)
fa.firma
FAR(afdeling) Financiële Arbeidsvoorwaarden Rijkspersoneel
FBVFederatie van bedrijfsverenigingen
FDHet Financieele Dagblad
FEDLosbladig fiscaal weekblad FED
Fed.Case Federal Cases
FEMFinancieel Economisch Magazine
FENEXFederatie van Nederlandse Expediteurs-Organisaties
FENITFederatie van Nederlandse Brancheverenigingen voor Informatietechnologie
ffp'sfrequent flyer programs
FfwFlora- en Faunawet
fg.Fungerend
fig.figuur, figuurlijk
Fin. Verh.w.Financiële Verhoudingswet 1984
FIOFree in and Out
FIODFiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst
FJRTijdschrift voor Familie-en Jeugdrecht
fol.folio ((op ) blad)
FormFormulier
f.r.franco
F.R.D.Federal Rules Decisions
FTAFinanciële Termijnmarkt Amsterdam
fr.franko
FunFinanciering uitvoering NMP
FUSWFusiewet
Fw.Faillissementswet
FWFaillissementswet
FwblFiscaal weekblad
GGrondwet
g.a.gedeeltelijke aansprakelijkheid
g.a.gewijzigde aansprakelijkheid
GATTGeneral Agreement on Tariffs and Trade
g.a.v.gaarne antwoord verwacht
GbGouvernementsblad
GBAGemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens
GBMVWet gelijke behandeling van mannen en vrouwen
GBODWet gelijke behandeling van mannen en vrouwen in de burgerlijke openbare dienst
GBRGedrags- en beroepsregels (van de Registeraccountants)
GCBGeschillencommissie Bankzaken
GCPGeschillencommssie bankzaken Postbank
GCVGemeentelijke comptabiliteitsvoorschriften
GCV 1982Besluit gemeentelijke comptabiliteitsvoorschriften uit 1982
GDWDe Gerechtsdeurwaarder
Ged. St.Gedeputeerde Staten
Gedr.St.Gedrukte Stukken
geh.gehuwd
Gem. Comm.Gemeenschappelijk Commentaar der Regeringen
Gem. MvTGemeenschappelijke Memorie van Toelichting
GemORGemeenschappelijke ondernemingsraad
Gem.stDe Gemeentestem
Gem.w.Gemeentewet.
Ger. EGGerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen
gereq.gerequireerd
Ger.WGerechtelijk Wetboek
gesch.gescheiden
getr.getreden
Gev. maatr.Gevangenismaatregel
gew.gewijzigd
gew.erecodeEuropese Erecode inzake Franchising (ontwerp), 1 augustus 1990, EFF
GGGrundgesetz
GHVGrote handelsvaart
GibGemeenschappelijk instituut van bedrijfsverenigingen
Gir.eff.verk.Wet giraal effectenverkeer
GIWStichting Garantie-Instituut Woningbouw
Gk.Grondkamer
GKvBGrote Kamer van beroep
GOGewijzigd Ontwerp
G.O.Georganiseerd Overleg
GOAGemeenschappelijke Opleidingsactiviteiten
g.ont.w.gewijzigd ontwerp van wet
GORGroepsondernemingsraad
G.P.gemeentepolitie
Grat.w.Gratiewet
GRURGewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht
Grw.Grondwet
GSde Gemeentestem
GSGedeputeerde Staten
GschGGewässerschutsgesetz
GSGGewässerschutsgesetz
G.t.Geldende tekst
GVGids Vreemdelingenrecht
GVGGerichtsverfassungsgesetz
GVOGerechtelijk vooronderzoek
GvRGenootschap voor Reclame
Gw.Grondwet
GWGewijzigd Wetsontwerp
GwdGezondheids- en welzijnswet voor dieren
GwwGrondwaterwet
H.hoofdstuk
HAHof Arnhem
Hand.Handelingen
Hand. IIHandelingen (der Tweede Kamer)
Handelingen IHandelingen van de Eerste Kamer der Staten-Generaal
Handelingen IIHandelingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Handelsn.w.Handelsnaamwet. Wet van 5 juli 1921
Handelsreg.w.Handelsregisterwet. Wet van 26 juli 1918
Harv.L.Rev.Harvard Law Review
HBHuisvestingsbesluit
Hc.Wet op de huurcommissies
HCAHeffingenbesluit Chemische Afvalstoffen
HGBHandelsgesetzbuch
Hgrw.Handelsregisterwet
HIDHoofdingenieur-Directeur
HLHouse of Lords
HMGHoog Militair Gerechtshof
HNJVHandelingen Nederlandse Juristen Vereniging
HNWHandelsnaamwet
HofGerechtshof
HofArnhem Pachtkamer van het gerechtshof te Arnhem
HofEG Hof van Justitie der Europese Gemeenschappen
Hooggel.Hooggeleerde
Hoogl.Hoogleraar
HOvJHulpofficier van Justitie
HPBPHandboek privacybescherming persoonsbescherming
Hpw.Huurprijzenwet woonruimte
HRHoge Raad
h.r.(voor de h.v.b.'s)huishoudelijk reglement (voor de huizen van bewaring)
HrgwHandelsregisterwet
HRLJHuman Rights Law Journal
HRWHandelsregisterwet
HSLHogesnelheidslijn
hst.hoofdstuk
HTKHandelingen Tweede Kamer
Huisv.wHuisvestingswet
HupHinderwet-uitvoeringsprogramma
Huurk.onr.z.Tijdelijke wet huurkoop onroerende zaken
Huurpr.w.Huurprijzenwet woonruimte. Wet van 18 januari 1979
Huurw.Huurwet. Wet van 13 oktober 1950
HVBHuisvestingsbesluit
HvBHof van Beroep
HvDHof van Discipline
HvJHof van Justitie (EG)
HvJEGHof van Justitie van de Europese Gemeenschappen
HVVHaags Verkeersongevallenverdrag
HV.VN.Handvest van de Verenigde Naties
HvWHuisvestingswet
HWHuisvestingswet
Hw.Huurwet
HwHinderwet
Hyp.W. Hypotheekwet (België)
IAAInternational Advertising Association
IACHRInter-American Commission on Human Rights
IAOInternationale Arbeidsorganisatie
IASInternational Accounting Standards
IBWet op de Inkomstenbelasting 1964
IbInkwartieringsbesluit
ib.ibidem, op dezelfde bladzijde
ibid.ibidem, op dezelfde bladzijde
IBSInterimwet Bodemsanering
I.B.S.Inbewaringstelling
IBTWInkomensbesluit Toeslagenwet
i.c.in casu (in dit geval)
icbeInstelling voor collectieve belegging in effecten
ICCInterdepartementale Commissie voor Consumentenaangelegen heden
ICCInternational Chamber of Commerce (Parijs)
ICCAInternational Council for Commercial Arbitration
ICJInternational Court of Justice
ICJInternational Commission of Jurists
ICLQInternational and Comparative Law Quarterly
ICPCInternational Classification of Primary Care
ICRIndustrial Cases Reports
ICSIDInternational Centre for Settlement of Investment Disputes
id.idem (hetzelfde)
IEDe Industriële Eigendom
i.e.id est (dat wil zeggen)
IELLThe International encyclopaedia for labour law and industrial relations
IERIntellectuele Eigendom en Reclamerecht
IERIndustriële en Intellectuele Eigendom
i.e.-rechtenintellectuele eigendomsrechten
IFAInternational Franchise Association
IFCInternational Finance Corporation
IFJInternational Federation of journalists
IGCIntergouvernementele Conferentie
IGHInternationaal Gerechtshof
i.g.v.in geval van
i.h.in handen
i.h.a.in het algemeen
i.h.b.in het bijzonder
IIInstructie Invordering
I&IInformatie & informatiebeleid
IIVInstructie Informatievoorziening
IKadwInvoeringswet Kadasterwet
IKKInternationale Kamer van Koophandel
ILAInternational Law Association
ILCInternational Labour Conference
ILCInternational Law Commission
ill.illustratie
ILMInternational Legal Materials
ILOInternational Labour Organization (= IAO)
ILPZWet interne lastenverevening particuliere ziektekostenverzekeringsbedrijf
IMFInternationaal Monetair Fonds
INBWInvoeringswet Nieuw Burgerlijk Wetboek
inc.incorporation
incl.inclusief
Ind. Prop.Industrial Property
inf.infra (beneden, verder in het boek)
ing.ingenieur
INKWet op de inkomensbelasting
Int'l & Comp.L.Q.International and Comparative Law Quarterly
Int'l Leg. Mat.International Legal Materials
Int. rechtsh.strafzInternationale rechtshulp in strafzaken (ed. S&J)
INVInvorderingswet 1990
Inv.Invorderingswet 1990
Inv.Invoeringswet
Inv. FWet ter invoering van de Faillissementswet. Wet van 20 januari 1896
Invord.w.1990Invorderingswet 1990
Inv.Wet Invoeringswet nieuw Burgerlijk Wetboek
Inv.wethABW Invoeringswet herinrichting Algemene Bijstandswet
inz.inzake
i.o.in oprichting
IOAInternationale Organisatie voor Atoomenergie
IOAWWet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
IOsvInvoeringswet Organisatiewet sociale verzekeringen
IOWWetsvoorstel inkomensvoorziening
IPAInternational Publishers Association
i.pl.v.in plaats van
IPOInterprovinciaal overleg
I.P.O.Interprovinciaal Overlegorgaan
IPO-ROInterprovinciaal Overleg Ruimtelijke Ordening
IPPCIntegrated Pollution Prevention and Control
IPRInternationaal Privaatrecht
i.p.v.in plaats van
ir.ingenieur
IRIn Raadkamer (behorende bij de RvdW)
ISBNInternationaal Standaard-Boeknummer
ISDAInternational Swaps and Derivatives Association
i.s.m.in samenwerking met
ISOVSOInterimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs
ITInformatietechnologie
i.t.t.in tegenstelling tot
IUWIn- en uitvoerwet
IvbInrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer
I/Vb.mbInrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer
IVBPInternationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke rechten
IVBPRInternationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke rechten
IVESCRInternationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten
i.v.m.in verband met
IVRKInternationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind
IVSInvoeringswet stelselherziening sociale zekerheid
IVVVInternationaal Verbond van Vakverenigingen
IWInvaliditeitswet
IWInvorderingswet 1990
IwInkwartieringswet
IWHBOInvoeringswet WHBO
IWIInterimwet invaliditeitsrentetrekkers
IWSInvoeringswet stelselherziening sociale zekerheid
iwtr.inwerkingtreding
i.w.tr.in werking treding
IWWOInvoeringswet WWO
i.z.inzake
IZAInterimregeling Ziektekosten Ambtenaren 1982
J.Jurisprudence
j.jaar
j∫juncto, in verbinding met, samen met
JABWJurisprudentie Algemene Bijstandswet en Rijksgroepregelingen
JARJurisprudentie Arbeidsrecht
JawJachtwet
JBJurisprudentie Bestuursrecht, vanaf 1994
JbJurisprudentie bestuursrecht, vanaf 1994
JBLJournal of Business Law
JBNJuridische Berichten voor het Notariaat
JBZSamenwerking op het gebied van Justitie en Binnenlandse Zaken
Jeugdwerkg.w.Jeugdwerkgarantiewet. Wet van 29 mei 1991
JGJurisprudentie voor Gemeenten
jis./jo.junctis/juncto (in samenhang met)
jl.jongstleden
JOJurisprudentie Onderwijswetten
jojuncto (in samenhang met, in verband met)
JORJurisprudentie Onderneming & Recht
jrg.jaargang
JSVJurisprudentie Sociale Voorzieningen
Jur.Jurisprudentie van het Hof van Justitie der Europese Gemeenschappen
JuraJuristische Ausbildung
Jur.Anvers Jurisprudence du port d'Anvers
Jur.Hof EG Jurisprudentie van het Hof van Justitie der Europese Gemeenschappen
JWGJeugdwerkgarantiewet
JWWV/WSWJurisprudentie Wet Werkloosheidsvoorzieningen/Wet Sociale Werkvoorzieningen
JZJuristenzeitung
KWetboek van Koophandel
KKamerstuk
k.kolom
KII Tweede Kamer
KA-AV 1976Koop/aanneming-Algemene Voorwaarden 1976
Kadasterw.Kadasterwet. Wet van 3 mei 1989
KadbKadasterbesluit
Kador.Rijksdienst van het Kadaster en de Openbare Registers
Kadr 1994Kadasterregeling 1994
KadwKadasterwet
KBKoninklijk Besluit
KdwKadasterwet
KEWKernenergiewet
KewKernenergiewet
KGKort Geding
KGKammergericht
K.G.Kort geding
KGKKort Geding Kort
Kh.Rechtbank van Koophandel
Kiesw.Kieswet
Kind.bes.V.Kinderbeschermingsverdrag 1961
KKZKinderbijslagwet voor kleine zelfstandigen
KNAWKoninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen
KNUBKoninklijke Nederlandse Uitgeversbond
KonsGKonsulargesetz
KoopV.Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomst
KOWKleuteronderwijswet
KSKamerstukken
KSBS 1980Kaderegeling steun bedrijven stadsvernieuwing 1980
Kt.Kanton
Ktg.Kantongerecht
Ktr.Kantonrechter
KVE 1991Kaderwet Volwasseneneducatie 1991
KVGKoninklijke Vereniging van Gerechtsdeurwaarders
KvkKamer van Koophandel
K.v.K.Kamer(s) van Koophandel
K.v.K. en F.Kamer van Koophandel en Fabrieken
KVVKennisgeving van verdere vervolging
KvTKamer van Toezicht op de notarissen en candidaat-notarissen
KWKieswet
KwKadasterwet
KWLKinderbijslagwet voor loontrekkenden
l.linea (regel)
l.lees
LABLegal Advisory Board
LAB 1984Leidraad administratieve boeten 1984
L.B.loco-burgermeester
LbbLeidraad bodembescherming
LBWLandbouwwet
l.c.loco citato (op de eerder aangehaalde plaats)
LCCMLandelijke Coördinatiecommissie Milieuwethandhaving
LEILandbouw Economisch Instituut
Leidraad VpbLeidraad bij het Besluit op de Vennootschapsbelasting 1942
LGLandesgericht
l. gew.laatstelijk gewijzigd
LGRLocal Government Reports
lislimitatief-imperatief stelsel
lit.literatuur
Liw.Landinrichtingswet 1985
LiwetLandinrichtingswet 1985
l.j.lopend jaar
lk.linkerkant
l.k.linker kolom
LKWLandbouwkwaliteitswet
ll.laatstleden
LMBKLandelijk Meerjaren Beleidskader
LMVleefmilieuverordening
LORLandoorlogreglement
losbl.losbladig(e)
LOWLager-onderwijswet 1920
LPALandelijke Personenadministratie
Ltd.Limited company (naamloze vennootschap, Engels)
LTWLocaalspoor- en tramwegwet
Luchtv.w.Luchtvaartwet. Wet van 19 mei 1985
LUVO(Wet) inzake de luchtverontreiniging
LUWLandbouwuitvoerwet 1938
LvALijst van Antwoorden
L.V.R.Luchtvaartreglement
LvVLijst van Vragen
LVWLuchtvaartwet
L.V.W.Luchtvaartwet
l.w.let wel
LWLoodsenwet
LW57Loodswet 1957
M.mijnheer
mand.mandaat
MasMilieu-aansprakelijkheidsverzekerings-samenwerkingsverband
m.a.w.met andere woorden
MAW'31 Militaire Ambtenarenwet 1931
max.maximaal
MBMinisteriële Beschikking
MBModel Bouwverordening van de Vereniging van Nederlandse gemeenten
MbMinisterieel besluit
MbMinisteriële beschikking
MBBMaandblad Belasting Beschouwingen
Mbl. Not.Maandblad voor het Notariaat
MBOMaatschappij tot Financiering van Bedrijfsobjecten
MBRMaandblad voor Berechting en Reclassering
m.b.t.met betrekking tot
MBVModelbouwverordening van de VNG
Me. Bo.Mededelingenblad Bedrijfsorganisatie
Med.bl.Bo.Mededelingenblad Bedrijfsorganisatie
Med. verslagVerslag over het mededingingsbeleid
Meetbr.w.Meetbrievenwet 1981. Wet van 12 februari 1981
MEPCMarine Environment Protection Committee van de IMO
MERMilieu-effectrapport
m.e.r.milieu-effectrapportage
MEVModel-exploitatieverordening
MEZMinister van Economische Zaken
MfMediaforum (tijdschrift)
MGSWet milieugevaarlijke stoffen
M.H.Mijne Heren
m.h.d.met hartelijke dank
m.i.mijns inziens
Min. Besch.Ministeriële Beschikking
Min. Besch.Beschikking van het Comité van Ministers
min. circ.Ministeriële circulaire
Min.verantw.Wet op de ministerieële verantwoordelijkheid
m.k.midden kolom
MKBMidden- en Kleinbedrijf
MLATMutual Legal Assistance Treaty
MLRModern Law Review
m.m.mutatis mutandis, met de nodige veranderingen
M.M.H.H.Mijne Heren
m.m.v.met medewerking van
m.n.met noot van
m.n.met name
MNMaandblad voor het Notariaat
m.nt.met noot van
MNWMijnwet 1903
m.o.met onderschrift
MOMondeling Overleg
MOOZWet medefinanciering oververtegenwoordiging oudere ziekenfondsverzeken
MOT(Wet) Melding Ongebruikelijke Transacties
MPMinister President
MPMinisteriële Publikaties
MRMinisteriële Regeling
M en RTijdschrift voor Milieu en Recht
M & RTijdschrift voor Milieu en Recht
MRBWet op de motorrijtuigenbelasting 1966
MRRMotor- en Rijwielreglement
MRTMilitairrechtelijk Tijdschrift
MRWMotor- en rijwielwet
MSmanuscript (meervoud: MSS)
ms.manuscript (meervoud: mss)
MSrWetboek van Militair Strafrecht
MswMeststoffenwet
MtLMaatregel teboekgestelde Luchtvaartuigen
MTSMaatregel teboekgestelde schepen
Mts 1992Maatregel teboekgestelde schepen 1992
MUPMilieu-uitvoeringsprogramma
m.u.v.met uitzondering van
MvAMemorie van Antwoord
M.v.A.Memorie van Antwoord
MvA IMemorie van antwoord aan de Eerste Kamer
M.v.A. IMemorie van antwoord aan de Eerste Kamer
MvA IIMemorie van antwoord aan de Tweede Kamer
M.v.A. IIMemorie van antwoord aan de Tweede Kamer
MvB en RMaanblad voor Berechting en Reclassering
MvBIZAMinister van Binnenlandse Zaken
MvDMinister van Defensie
M.v.h.N.Maandblad voor het notariaat
MvJMinister van Justitie
MvTMemorie van Toelichting
M.v.T.Memorie van Toelichting
Mw 1893(Nederlandse) Merkenwet (Wet van 30 september 1893, zoals nadien gewijzigd, houdende
n.a.non actief
n.a.g.niet afzonderlijk genoemd
NAINederlands Arbitrage Instituut
NARVVerdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenig de Staten van Amerika aan
NATONorth Atlantic Treatie Organisation (=NAVO)
Nat. Omb.Nationale Ombudsman NAV Nieuwsbrief asiel- en vluchtelingenrecht, uitgave Vluchteling
n.a.v.naar aanleiding van
NAVCNieuwe Algemene Vervoercondities
NAVONoordatlantische Verdragsorganisatie
NAWNon-activiteitswet
NAW-bestandenNaam-Adres-Woonplaats bestanden
N.B.nota bene (let wel)
n.b.nota bene
NbBWNieuwsbrief Burgerlijk Wetboek
NBCNationaal Betalingscircuit
NbmNieuwsbrief beroepen milieubeheer
NBRNatuurbeschermingsraad
NBRNieuwe bijdragen voor rechtsgeleerdheid en wetgeving
NBVNederlandse Bankiersvereniging
NBWNieuw Burgerlijk Wetboek
N.B.W.Nieuw Burgerlijk Wetboek
NbwNatuurbeschermingswet
NBXNederlands-Belgisch Executieverdrag
NCBNederlandse Crediet Bank
NCDNederlands Centrum van Directeuren en Commissarissen
NCMNederlands Credietverzekering Maatschappij NV
NDXNederlands-Duits Executieverdrag
NENota naar aanleiding van het eindverslag
N.E.A.Nuclear Energy Agency
Ned.Nederlands(e)
Ned.-Duits exec.Verdrag betreffende de wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegverdrag ging van rechter
Ned.schap.Rijkswet op het Nederlanderschap
neg. verkl.negatieve verklaring
NENNederlandse Normen
NEPROMVereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappij
NERNederlandse Emissie Richtlijnen
NEV I/IINota naar aanleiding van het Eindverslag Eerste resp. Tweede Kamer
New LJNew Law Journal
NFRNederlandse Federatie van Reclasseringsinstellingen
NFVNederlandse Franchise Vereniging
NFV-infoInformatiebulletin van de NFV
NGDe Nederlandse Gemeente (tijdschrift)
n.g.niet gepubliceerd
NGBNederlands Genootschap van Bedrijfsjuristen
NGINederlands Genootschap voor Informatica
NIBNationale Investeringsbank
NIBENederlands Instituut voor het Bank- en Effectenbedrijf
NIBUDNationaal Instituut voor Budgetvoorlichting
NILRNetherlands International Law Review
NIMANederlands Instituut voor Marketing
nimbynot in my backyard
NIPNederlands Instituut van Psychologen
NIPRNederlands Internationaal Privaatrecht
NIROVNederlands Instituut voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting
NIV&SNederlands Instituut voor Volkshuisvesting en Stedebouw
NIVRANederlands Instituut voor Registeraccountants
NIWOStichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie
NJNederlandse Jurisprudentie
N.J.Nederlandse Jurisprudentie
NJBNederlands Juristenblad
N.J.B.Nederlands Juristenblad
NJCM-BulletinNederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten/Nederlands Tijdschrift voor
NJ-kortNederlandse Jurisprudentie Kort (bijlage bij Nederlandse Juris prudentie)
NJONederlandse Jurisprudentie Onteigening
NJVNederlandse Juristenvereniging
N.J.V.Nederlandse Juristenvereniging
NKPNieuwe kantongerechtsprocedure
n.l.namelijk
n.m.namiddag
NMLnetto minimumloon
n.m.m.naar mijn mening
NMvANadere Memorie van Antwoord
NMvTNadere memorie van toelichting
N.N.nomen nescio, ik weet de naam niet
NnavVNota naar aanleiding van het verslag
NnENota naar aanleiding van het eindverslag
NnEVNota naar aanleiding van het eindverslag
NNINederlands Normalisatie Instituut
No.Nationale Ombudsman
no.numero
NOBNederlands Omroepproduktie Bedrijf
n.o.m.naar onze mening
NORNaoorlogse Rechtspraak
NotaEVNota naar aanleiding van het eindverslag (Tweede Kamer)
Not.WetNotariswet
NOvAANederlandse Orde van Accountants-Administratiekantoren
NOVISNotarieel Verwerkings- en Informatiesysteem te 's-Gravenhage/Apeldoorn
NPCFNederlandse PatiÎnten/consumenten federatie
NRNader rapport
NRNederlandsche Regtspraak
nr.nummer
N.Rapp.Nader rapport
NRvWetboek van Burgerlijke Rechtsvordering Nieuw (wetsontwerp 24 561, 1996)
NswNatuurschoonwet
nt.noot
NTBNederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht
NTBRNederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht
NTERNederlands Tijdschrift voor Europees Recht
NTIRNederlands Tijdschrift voor Internationaal Recht
NTORNederlands tijdschrift voor Onderwijsrecht
NVNaamloze Vennootschap
N.V.De Naamloze Vennootschap
NVNader Verslag
DeNV Maandblad De Naamloze Vennootschap
NVBNederlandse Vereniging van Banken
N.v.d.R.noot van de redactie
N.v.d.V.noot van de vertaler(s)
NVHNederlandse Vereniging van Hypotheekbanken
NVINederlandse Vereniging van Incasso-ondernemingen
NVIRNederlandse Vereniging voor Internationaal Recht
NVNNederlandse Voornorm
N.V.O.B.Nederlands Verbond van Ondernemers in de Bouwnijverheid
NVPNederlandse Vereniging voor Personeelsbeleid
NvtNota van toelichting
NVVNederlands Verbond van Vakverenigingen
NVVNader Voorlopig Verslag
NvVNota van Verbetering
NVvIRNederlandse Vereniging voor Informatietechnologie en Recht
NVVRNederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking
NVvRNederlandse Vereniging voor Rechtspraak
NvWNota van wijziging
NWNotawisseling
NWNotarieel Weekblad
NWNatuurbeschermingswet
Nw.Wet op het Notarisambt
NWHPNieuwe wet op de Handelspraktijken 1991 (BelgiÎ)
NWRNationale Woningraad
NWVNoodwet Voedselvoorziening
nWWnieuwe Werkloosheidswet
NYILNetherlands Yearbook of International Law
Wetop den Overgang
O.Overweging
o.a.onder andere
OBOmzetbelasting
OBOfficiële Bekendmakingen
OBGObergericht
OBLOberlandesgericht
obsv.observation
OBVouderlijke boedelverdeling
OBWOntwerp Burgerlijk Wetboek
OCOnderdeelcommissie
o.c.opere citato (in het aangehaalde werk)
OCASOverleg- en adviescommissie alternatieve sancties
OCVVaste Commissie voor Sociale Zaken
OCenWMinisterie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
Octr.gem.regl.Octrooigemachtigden-reglement
Octr.wRijksoctrooiwet
ODOnrechtmatige Daad
ODlosbladige uitgave Onrechtmatige Daad
OEESOrganisatie voor Europese Economische Samenwerking
OESOOrganisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling
o.g.onroerend goed
ogaoperationele gebiedsaanwijzing
OGBOnroerend Goed Belasting
o.g.v.onder gebruikelijk voorbehoud
OHGOffene Handelsgesellschaft
o.i.onzes inziens
OINBWOmtwerp-Invoeringswet Boeken 3,5 en 6 Nieuw BW
OISOVSOOvergangswet ISOVSO
OJ/EPOOfficial Journal European Patent Office
OKOndernemingskamer bij het Gerechtshof
OKOrganisatiebeschikking Kadaster
OLGOberlandesgericht
OMOpenbaar Ministerie
O.M.Ontwerp Meijers
O.M.onder meer
o.m.onder meer
Omb.Ombudsman
OMZWet op de omzetbelasting
ONBWOntwerp Nieuw Burgerlijk Wetboek
Onteig.w.Onteigeningswet. Wet van 28 augustus 1851
Ontw. B.W.Ontwerp voor een nieuw burgerlijk wetboek
OOOorspronkelijk Ontwerp
O.O.Ontwerp van wet, behorende bij de Koninklijke boodschap
o.o.openbare orde
Oorl.wOorlogswet voor Nederland. Wet van 16 juli 1964
o.o.v.onvoorzien oponthoud voorbehouden
o.p.opgeëiste persoon
op.cit.opere citato (in het aangehaalde werk)
Opin. PAOpinion of the Parliamentry Assembly
opm.opmerking
OPMOfficiële Parallelmarkt
OPOLOffshore Polution Liability Agreement
Op.w.Opiumwet
OROctrooiraad
OROndernemingsraad
O. Regl.Octrooireglement
Orgrkad 1994Organisatieregeling Kadaster 1994
OrgwkadOrganisatiewet Kadaster
OROOorspronkelijk regeringsontwerp
OSoverdracht van strafvervolging
OSVOrganisatiewet sociale verzekeringen
OsvOrganisatiewet sociale verzekeringen
OSWOrganisatiewet sociale verzekeringen
o.t.s.ondertoezichtstelling
ov.overweging
OvMOvereenkomst van Madrid
Overg.w.Overgangswet
OvGOvereenkomst van 's-Gravenhage
OvJOfficier van Justitie
Ovkst.Overeenkomst
OvLOvereenkomst van Locarno
ovpopenbare voorbereidingsprocedure
o.v.v.onverbindendverklaring
OWOvergangswet
Ow.Octrooiwet c.q. Rijksoctrooiwet
OwOnteigeningswet
OwKadasterwet Invoeringswet Kadasterwet
owmOnderlinge waarborgmaatschappij
OWVOOvergangswet WVO
P.pars (deel)
p.pagina
p.a.per adres
Pachtw.Pachtwet. Wet van 23 januari 1958
pag.pagina
pan.panoramique
P.A.O.(juridisch) Post academisch onderwijs/Postdoctorale leergang
PARPraktijkboek Administratief Recht (tot 1994)
ParParagraph
par.paragraaf
Para.Paragraaf
Parl.Enq.Wet op de parlementaire enquète
Parl. Gesch.Parlementaire Geschiedenis
passimverspreid, op verschillende plaatsen in het boek
PBPublikatieblad der EG
P.B.Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen
PbPachtbesluit 1941
PbProvinciaal blad
PbPublicatieblad van de Europese Gemeenschappen
PbEG Publicatieblad Europese Gemeenschap
PBNA Publikatieblad Nederlandse Antillen
PBOPubliekrechterlijke bedrijfsorganisatie
p.b.o.Publiekrechterlijke bedrijfsorganisatie
PBRPraktijkboek Bestuursrecht (sedert 1994)
PCPresident-commissaris
PCPlaatselijke Commissie
PCTPatent Cooperation Treaty, Verdrag tot samenwerking inzake octrooien, Washington 19
PCVProvinciale comptabiliteitsvoorschriften
PCV 1947Besluit provinciale comptabiliteitsvoorschriften 1947
PCV 1979Besluit provinciale comptabiliteitsvoorschriften 1979
p.e.par exemple (bijvoorbeeld)
PEBRapport Parlementaire enquète bouwsubsidies
PGProcureur-generaal
P-GProcureur-generaal
PGPraktijkgids
P.G.Parlementaire geschiedenis
PHIJPermanente Hof van Internationale Justitie
PIPenitentiaire Informatie
PIAPlan Integratie Afvalstoffenwetgeving
PJPensioen Jurisprudentie
p.j.per jaar
Pk.Pachtkamer
PkPachtkamer van een kantongerecht
Pktg.Praktijkgids
PLPublic Law
plv.plaatsvervangend
p.mpro memoria
p.m.a.post mortem auctoris (na de dood van de auteur)
PMOProvinciaal Milieu Overleg
PMPProvinciaal milieubeleidsplan
PMVProvinciale milieuverordening
p.o.per order, op last van
Polw.Politiewet 1993
Pol.wetPolitiewet 1993
Postbankw.Postbankwet. Wet van 11 september 1985
Postw.Postwet. Wet van 26 oktober 1988
pp.partijen
pp.pagina's
P&PPensioen & Praktijk
PRPolitierechter
Pr.President
PrPraktijkgids
Praktijkgids RAPraktijkgids Rechtskundig Adviseur
PRARPraktijkboek Reclame- en aanduidingsrecht onder redactie van D.W.F. Verkade
preadv.preadvies
Pres.President
Pres. Rb.President van de Arrondissementsrechtbank
Prf.Proefschrift
prft.proefschrift
Prg.Praktijkgids
PRGPraktijkgids
proc.Procureur
Procesregl.Procesreglement
prof.professor
Prot.Protocol
PROVBesluit provisie kredietbemiddeling
Prov.wetProvinciewet. Wet van 10 september 1992
Prijz.w.Prijzenwet
PSprovinciale staten
PSPeriodiek voor Sociale Verzekering, sociale voorzieningen en arbeidsrecht
PSCPenitentiair Selectie Centrum
PSC/TNOPlanologisch Studiecentrum TNO
PSWPensioen- en Spaarfondsenwet
Publ. ECHRPublications of the European Court of Human Rights
PURPensioen- en uitkeringsraad
PVEProgramma van eisen PvJ Paleis van Justitie.
PWPachtwet
PWPrijzenwet 1965
Pw.Pachtwet
PwPachtwet
P.W.Periodiek Woordenboek van administratieve en gerechtelijke beslissingen (vanaf 1829)
PWvdLPensioenwet voor de landmacht 1922
PZWPlantenziektenwet
QBLaw Reports, Queen's Bench (Verenigd Koninkrijk)
q.e.d.quod erat demonstran'dum, hetgeen bewezen moest worden
q.q.qualitate qua, in de hoedanigheid waarin hij optreedt
RWetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
r.(folio) recto (op de rechterzijde van het blad)
RA(Wet op de ) Registeraccountants
RARechtskundig Adviseur Praktijkgids (vanaf juli 1963: Praktijk gids)
Rapp.Rapport
RAPTRaad van Advies inzake Post en Telecommunicatie
RARORaad van Advies voor de Ruimtelijke Ordening
RaroRaad voor de ruimtelijke ordening
RAVIRaad voor Vastgoedinformatie
RAVORaad voor de Volkshuisvesting
RAwbRechtspraak Algemene wet bestuursrecht, vanaf 1994
RBRechtsgeleerd Bijblad
RbRechtbank
Rb.Arrondissementsrechtbank
Rb.Rechtbank
RbioRijkswet bekendmaking internationale overeenkomsten
Rb. van Kh.Rechtbank van Koophandel
RBARechterlijke Beslissingen inzake de Wet op de Arbeidsovereenkomst
RBARegionaal Bureau Arbeidsvoorziening (voorheen GAB)
RBARegionaal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening (voorheen GAB)
RbbRaad voor het binnenlands bestuur
RCReclame Code
RCRechter-commissaris
R-CRechter-commissaris
r.c.rekening-courant
RCCReclame Code Commissie
RCKRichtlijn Consumentenkrediet
RDCRegionaal Dienstencentrum
RDWRijksdienst voor het wegverkeer
Rec.Recommandation
Rec. M-DReconstructiewet Midden-Delfland
RECIELReview of European Community & International Environmental Law
Recl.reg.Reclasseringsregeling 1995
Recom. PARecommandations of the Parliamentry Assembly
rect.rectificatie
red.redactie
red.redactioneel
RefraucomRessorts-fraudecommissie
Reg.regeling
reg.regula (regel)
RegbetkrRegeling betaling kadastraal recht
Regl. OrgkadReglement inrichting organisatie Kadaster
Regl. R.T.Reglement rechtstoestand tewerkgestelden
Regl. R.v.K.Reglement van de Raad voor het Kwekersrecht
Regl. tul. tbs.Reglement tenuitvoerlegging terbeschikkingstelling
req.requirant
req.requÍte
Requ.Requisitoir
Res.Resolutie
Resol. CMResolutions of the Committee of Ministers
Resol. PAPesolutions of the Parliamentry Assembly
resp.respectievelijk
Rev.Revue
RdnrRandnummer
r.f.s.v.p.résponde favorable s'il vous plait, verzoeke vriendelijk gunstig antwoord
RGReichsgericht
RGBLReichsgesetzblatt
RgfRaad voor de gemeentefinanciën
RGKRegistratiekamer
RGORaad voor Gezondheidsonderzoek
RGSReglement Gevaarlijke Stoffen
RHVrechtshulpverdrag
RIBRijksinkoopbureau
RIBARoyal Institute of British Architects Richtlijnen
Rijksw. Ned.schapRijkswet op het Nederlanderschap
RiNRecht in Nederland
RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en MilieuhygiÎne
RIVORijks Instituut voor Visserij Onderzoek
RIWRecht der Internationalen Wirtschaft
RIZARijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwater behandeling
RIZARijks Instituut voor de Zuivering van Afvalwater
RJRaad voor de Verslaggeving
rkrechterkant
r.k.rechter kolom
R&KRecht & Kritiek
RKLM 75Rijkskeuringsvoorschriften lichte motorvoertuigen 1975
RKvWRijkskeuringsdienst van Waren
RKWRijkskeuringsdienst van Waren
Rl.Richtlijn
Rln.Richtlijn
RMRechterlijke Macht
RMRechtspraak Medezeggenschapsrecht
RMRechtsgeleerd Magazijn
RMUniversele verklaring van de rechten van de mens
RMKRaad voor het Midden-en Kleinbedrijf
RMTRechtsgeleerd Magazijn Themis
RMTHRechtsgeleerd Magazijn Themis
RMZRechtspraak medezeggenschapsrecht
RNRechtspraak Nemesis (tijdschrift)
ROWet op de Rechterlijke Organisatie
RORegerings-Ontwerp
r.o.rechtsoverweging
ROARegeling Opvang Asielzoekers
rolnr.rolnummer
RORRechtspraak Ondernemingsraad
rov.rechtsoverweging
ROWRijksoctrooiwet
ROZRaad voor Onroerende Zaken
r.p.rechtspersoon
RPBORechtspositiebesluit onderwijspersoneel
RPRRijnvaartpolitiereglement
RRReclameraad (opgeheven)
R en RNederlands Tijdschrift voor rechtsfilosofie en rechtstheorie
RRDplReglement rechtstoestand dienstplichtigen
RRMZReglement rechtstoestand militairen zeemacht
Rspr. SVRechtspraak Sociale Verzekering
RSVRechtspraak Sociale Verzekering
r.s.v.p.résponse s'il vous plait
RTBRijtijdenbesluit
RTBSReglement tenuitvoerlegging terbeschikkingstelling
R.T.L.Regeling Toezicht Luchtvaart
Rtl 1994Regeling teboekgestelde luchtvaartuigen 1994
RTTReglement Tenuitvoerlegging Terbeschikkingstelling
RTWRijtijdenwet 1936
Ruilv.wetRuilverkavelingswet 1954
RVRapportagevoorschriften buitenlands betalingsverkeer
RVRechtspraak Vreemdelingenrecht
RvWetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
Rv.Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
RvARaad van Arbeid
RvARaad van Arbitrage
R.v.A.Raad van Arbitrage voor de bouwbedrijven in Nederland
RvBRaad van Beroep
RvBRaad van Bestuur
RVCRegionale verwijzingscommissie
RvCRaad van Commissarissen
R.v.E.Raad van Europa
RVIRijksverkeersinspectie
Rvkb.Ruilverkavelingsbode
RvkwRuilverkavelingswet 1954
RvO 1e/2e KReglement van orde Eerste/Tweede Kamer
RvOMin. Reglement van orde van de ministerraad
Rvr.Rechtsvraag
RvrRechtsvraag
RvSRaad van State
RVVReglement Verkeersregels en Verkeerstekens
RVVRijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees
RvdWRechtspraak van de Week
R.v.d.W.Rechtspraak van de Week
RvdW/KGRechtspraak van de Week/Kort Geding
RvSRaad van State
RvStRaad van State
RvS/RWeekoverzicht Raad van State, Afdeling Rechtspraak (uitgave Staatsuitgeverij)
RVTRaad van Toezicht op het Schadeverzekeringsbedrijf
RVVRijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees
RVVReglement Verkeersregels en Verkeerstekens
Rv. Verdr.Rechtsvordering, Verdragen (ed. S&J)
RWRegistratiewet 1970
RwNedRijkswet op het Nederlanderschap
RWWRijksgroepsregeling Werkloze Werknemers
SStaatsblad
S.Staatsblad
s.section
s.a.sine anno (zonder jaartal)
SBSouverein Besluit
SBLStichting Beheer Landbouwgronden
S.B.N.Stichting tot bevordering der notariÎle wetenschap
sc.scilicet (te weten)
SCOAStichting Geschillenoplossing Automatisering
SCPSociaal Cultureel Planbureau
Scheepvaartverk.w.Scheepvaartverkeerswet. Wet van 7 juli 1988
Schepel.besl.Schepelingenbesluit
S.Ct.Supreme Court Reporter
SDRSpecial Drawing Rights
SdrSpecial Drawing Right
SESocietas Europea (Europese NV)
Secr. Comm.Secretariat Commentary
sect. soc.section sociale
S.E.et O. salvo erro're cal'culi, behoudens vergissingen en weglatingen
Sel. DecisionsSelected Decisions of the Human Rights Committee under the Optional Protocol
SERSociaal Economische Raad
SERFSER Fusiegedragsregels
SEWSociaal Economische Wetgeving
SEWTijdschrift voor Europees en Economisch Recht
SEWSociaal-Economisch Weekblad
S. Exec. Rept.Senate Executive Report
SFBSociaal Fonds Bouwnijverheid
SFOStrafrechtelijk Financieel Onderzoek
SGSecretaris-Generaal van de Verenigde Naties
SGASale of Goods Act
SGBSozialgesetzbuch
SGRStichting Garantiefonds Reisgelden
S.I.B.Stichting Instituut voor Bouwrecht
SIBAStatistische informatievoorziening en beleidsanalyse (MvJ)
SISSchengen Informatiesysteem
SJSolicitor's Journal
s.l.e.a.sine loco et anno (zonder plaats en jaartal)
SMASociaal Maandblad Arbeid
Soc. Handv.Europees Sociaal Handvest
Spoorw.w.Spoorwegwet. Wet van 9 april 1875
SPWSpoorwegwet
SPWSpoorwegpensioenwet
SRTijdschrift voor Sociaal Recht
SRStandaardvoorwaarden 1988 Rechtsverhouding Opdrachtgever- Architect
SrWetboek van Strafrecht
Sr.Wetboek van Strafrecht
S/ResResolutie van de Veiligheidsraad der Verenigde Naties
ss.de helft van het opgegevene
s.s.stoomschip
S. en S.Schip en Schade
SSGSprengstoffgesetz
s.s.t.t.(et h.) (Lat.)salvis ti'tulis (et hono'ribus), met weglating van titels en waardigheden
s.t. (Lat.)salvo titulo, met weglating van de titel
STABUStichting Standaard Bestek Burgerlijke Utiliteitsbouw
Stagever.Stageverordening
STARStichting van de Arbeid
Stat.Statuut
Stat.Statutes at Large
Stat. IGHStatuut van het Internationale Gerechtshof
s.t.b.scheiding van tafel en bed
StbStaatsblad
Stb.Staatsblad
Stb.Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden
Stbl.Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden
StcrtStaatscourant
Stc.Staatscourant
StctStaatscourant
StcrtNederlandse Staatscourant
Stcrt.Nederlandse Staatscourant
StdwStuwadoorswet
STEStichting Toezicht Effectenverkeer
STERStichting Ether Reclame
StGBStrafgezetzbuch
StmwStoomwet
STRABISStrafrecht Boete Incasso Systeem
STWStatistiekwet 1950
SUBATStichting Uitvoering Bodemsanering Amovering Tankstations
subs.subsidiair
Succ.w.Successiewet 1956
suppl.supplement
S & VStichting en Vereniging
S&VStedebouw & Volkshuisvesting
SvWetboek van Strafvordering
Sv.Wetboek van Strafvordering
s.v.sub verbo
SVBSociale Verzekerings Bank
s.v.p.s'il vous plait, als het u belieft
SVRSociale Verzekeringsraad
SvrSociale Verzekeringsraad
SVWScheepvaartverkeerswet
SWSuccessiewet 1956
SWSanctiewet 1977
S&WSchool en Wet
SWIFTSociety for Worldwide Interbank Financial Telecommunication
SWOKAStichting wetenschappelijk onderzoek konsumentenaangele- genheden
SZWMinisterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
T.Toelichting
t.a.(Lat.) testantibus actis, blijkens de inhoud der akten
TABWTabakswet
t.a.p.ter aangehaalde plaatse
TARTijdschrift voor Arbitrage
TARTijdschrift voor Ambtenarenrecht
Tar. burg. z.Wet tarieven in burgerlijke zaken. Wet van 8 december 1960
TAR/JusticiaTijdschrift voor Antilliaans Recht/Justicia
TAVWet terugdringing arbeidsongeschiktheidsvolume
T.a.v.ter attentie van
t.a.v.ten aanzien van
TBAWet terugdringing beroep op de arbeidsongeschiktheidsregeling
TBOWet Tuchtrechtspraak Bedrijfsorganisatie TBP Tijdschrift voor Bestuurswetenschappen e
TBPRTijdschrift voor Bestuurswetenschappen en Publiekrecht
TBRTerbeschikkingstelling van de regering
TBRTweede bankenrichtlijn
Tbs.Terbeschikkingstelling
TCTariefcommissie
T&CTekst & Commentaar Nieuw BW
TCDWToepassingsverordening Communautair Douanewetboek
TCRTijdschrift voor Civiele Rechtspleging
td.tijdelijk
TDRTransnational Data and Communications Report
TedisTrade Electronic Data Interchange Systems
TFToeslagenfonds
TfToeslagenfonds
TGRTijdschrift voor Gezondheidsrecht
t.g.t.te gelegener tijd
t.g.v.ten gunste van
ThThemis, Verzameling van bijdragen tot de kennis van het Publiek- en privaatrecht
Tijd. w. Kroon-gesch.Tijdelijke wet Kroongeschillen
Tijd. w. huurk.Tijdelijke wet huurkoop onroerende zaken. Wet van 21 juni onr. zaken 1973
T.i.NTribunalen in Nederland
T.in b.z.Wet tarieven in burgerlijke zaken
t.l.l.tenlastelegging
t.l.v.ten laste van
TMATijdschrift voor milieu-aansprakelijkheid
TranspRTransportrecht
Trb.Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden Trema-rapport
Alimentatienormen,Rap
T&CTekst en Commentaar
T&T-WetTelegraaf- en Telefoonwet
TKTweede Kamer
TKTweede Kamer der Staten-Generaal
TLRTimes Law Reports
t/mtot en met
TMATijdschrift voor Milieu-Aansprakelijkheid
TMToelichting Meijers
T.M.Toelichting Meijers
TMRThe Trademark Reporter
t.o.tegenover
Toel.Toelichting
Toep. Regl.Toepassingsreglement
tom.tomus (deel (van een boekwerk))
t.o.vten opzichte van
TPVTijdschrift voor Pensioenvraagstukken
TRTijdelijke Regeling van de rechtspositie van tbs-gestelden
Trans.b.Transactiebesluit 1994
Trb.Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden
Trb.Tractatenblad
Trbl.Tractatenblad
TR-BTMWToepassingsreglement bij de Benelux-Modellenwet
TremaTijdschrift voor de rechterlijke macht
Trib.Tribunal
TRTTrademark Registration Treaty (Verdrag inzake de inschrijving van merken
TRVTijdelijke regeling verhaalsrechten
TrwTracéwet
Ts.tijdschrift
TsjTijdelijke subsidieregeling jeugdhulpverlening
TSRTijdschrift voor Sociaal Recht
t.t.(Lat.) totus tuus, geheel de uwe
TTWTelegraaf- en Telefoonwet 1904
t.u.ten uwent
TULTenuitvoerlegging
TUMMToepassing en Uitvoering Methodiek Meerjarenplan
TvATijdschrift voor Ambtenarenrecht
TvATijdschrift voor Arbitrage (1970-heden)
TvATijdschrift voor Aannemingsrecht
TvCTijdschrift voor Consumentenrecht
TvCRTijdschrift voor Civiele Rechtspleging
TvCrTijdschrift voor Criminologie
TvGTijdschrift voor Gezondheidsrecht TVGB Wet tijdelijke voorziening gelijke behandeling
TvGrTijdschrift voor Gezondheidsrecht
TvITijdschrift voor Insolventierecht
TvOTijdschrift voor Openbaar Bestuur (voorheen: Tijdschrift voor Overheidsadministratie)
TvOTijdschrift voor Overheidsadministratie (tot 1975)
TVPTijdschrift voor de Politie
T.Vred.Tijdschrift voor de vrederechters
t.v.v.ten voordele van
TvSTijdschrift voor Strafrecht
TVVSTijdschrift voor Vennootschappen, Verenigingen en Stichtingen
TVVSMaandblad voor Ondernemingsrecht en rechtspersonen
T.V.V.S. pf t.v.v.s.maandblad voor ondernemingsrecht en rechtspersonen
TWToeslagenwet
t.w.te weten
TWAOTijdelijke wet arbeidsbemiddeling onderwijs
TWHOGTijdelijke Wet Huurkoop Onroerend Goed
TWHOZTijdelijke Wet Huurkoop Onroerende Zaken
TwKTijdelijke wet Kroongeschillen
t.w.k.terugwerkende kracht
TwssTijdelijke wet stimulering sociale vernieuwing
t.w.v.ten waarde van
t.z.ter zake
TZWet terugdringing ziekteverzuim
t.z.t.te zijner tijd
t.z.v.ter zake van
U.Urteil
U.A.uitgesloten aansprakelijkheid
UACUniversele Auteursrecht Conventie
UAGUitvoeringsbesluit autovervoer goederen
U.A.R.Uniform Aanbestedingsreglement
U.A.V.Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989
UBUitsprakenblad UBK Rapport Uniformeringssystematiek Kinderalimentatie van de Werkgroe
U.C.Uniform Customs
UCBUitspraken College van Beroep voor het bedrijfsleven
UCBBUitspraken College van Beroep voor het bedrijfsleven
U.C.C.Uniform Commercial Code
UCPUniform Customs and Practice for Documentary Credits
UCVUitgebreide Commissievergadering
UFITAArchiv f¸r Urheber-. Film-, Funk- und Theaterecht
u.g.uitsluiting van iedere gemeenschap van goederen
UGBUitvoeringsbesluit Goederenvervoer Binnenscheepvaart
UGMUitkeringswet gewezen militairen
UHGUmwelthaftungsgesetz
Uitl.w.Uitleveringswet
Uitspr.blUitsprakenblad NIBE
Uitv.besl. l.b.Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965
Uitv.reg. l.b.Uitvoeringsregeling loonbelasting 1990 Uitv.w EESV Wet van 28 juni 1989 (Stb. 1989,24
UKUitvoeringsbesluit Kinderbescherming 1964
UKadw 1994Uitvoeringsregeling Kadasterwet 1994
ULAUniform Laws Annotated
UMOUitleg Mededelingen OCW, onderdeel van het 'Gele katern' (losse bijlage van Uitleg)
UmweltHGUmwelthaftunsgesetz
UNUnited Nations
UNCCPRUnited Nations Covenant on Civil and Political Rights
UNCEDUnited Nations Conference on Environment and Development
UNCESCRUnited Nations Covenant on Economic, Social and Cultural Rights
UNCIDUniform Rules of Conduct for the Interchange of Trade
UNCIOUnited Nations Conference on International Organisation
UNCITRALUnited Nations Commission on International Trade Law-modelwet
UNCTADUnited Nations Conference on Trade and Development
UN/ECEUnited Nations Economic Commission for Europe
UNEPUnited Nations Environment Program
UNHCRUnited Nations High Commissionar for Refugees
UNICEUnion of Industries of the European Communities
UNIDROITInternational Institute for the Unification of Private Law
UnionUnion Internationale du notariat latin (De wereldorganisatie van Latijns-notariÎ
Univ. Verkl.Universele Verklaring van de rechten van de mens
UnixUniform executive
UNSMUnited Nations Standard Message
UNTDEDUnited Nations Trade Data Elements Directory
UN/TDIDUnited Nations Trade Data Interchange Directory
UNTEAUnited Nations Temporary Executive Authority
UNTSUnited Nations Treaty Series
UNWRAUnited Nations Relief and Work Agency for Palestine Refugees in the Near East
UORUitleg OCW-Regelingen (los katern van Uitleg). onderdeel van het 'Gele katern' en of
uovpuitgebreide openbare voorbereidingsprocedure
UPRUniform Prijsregelend Reglement
UPRUmwelt- und Planungsrecht
URUitkeringsraad
URUitvoeringsreglement bij de BMW
UR-BTMWUitvoeringsreglement bij de Benelux-Modellenwet
URDGUniform Rules for Demand Gaurantees
UR-OvGUitvoeringsreglement bij de Overeenkomst van 's-Gravenhage
UrhGUrheberrechtsgesetz (Duitsland)
U.S.United States Supreme Court Reports
USCUnited States Code
USTUnited States Treaties and other international Agreements
USZOUitvoeringsinstelling sociale zekerheid voor overheid en on derwijs
UTCUitspraken van de Tariefcommissie en andere rechtscolleges inzake in- en uitvoer
UVUnieverdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom
UvPUnieverdrag van Parijs
UVRUitvoeringsbesluit verontreiniging rijkswateren
UVWUitverkopenwet
UWUitleveringswet
UWHBOUitvoeringsbesluit WHBO
UWWOUitvoeringsbesluit WWO
v.(folio) verso (op de linkerzijde van het blad)
v.versus (tegen)
VAHet Verzekerings-Archief
VAB 1993Voorschrift administratieve boeten 1993
VABEFVereenvoudigde administratie en bewaring van effecten
VADvermogensaanwasdeling
VAGVoorzitter van de Afdeling rechtspraak van de Raad van State
VAO=AAWAlgemene Arbeids Ongeschiktheids Wet
VARVereniging voor Arbeidsrecht
VARVereniging voor Administratief Recht
VARVergunningen en algemene regels
VARVoorziening Algemene bedrijfsrisico's (voorheen Voorziening Algemene risico's)
VASValue Added Services
VASVreemdelingen Administratie Systeem
VBWet op de vermogensbelasting
VbVreemdelingenbesluit
VbDe Verzekeringsbode
Vb.Vestigingsbesluit
Vb.Verordeningsblad voor het bezette Nederlandsche gebied
vb.voorbeeld
vbb.vervreemdingbeperkend beding
Vb.Bo.Verordeningsblad Bedrijfsorganisatie, uitgave van de SER
VBGReglement betreffende het vervoer over de binnenwateren van gevaarlijke stoffen
V.BPInternationaal verdrag inzake burger- en politieke rechten
V.BP prot.Facultatief protocol bij het internationaal verdrag inzake burger- en politieke rechten
VBRVereniging voor burgerlijk recht
VBRVereniging voor Bouwrecht
vbvbvoor beroep vatbare beslissing
VCVoorlopige conclusie
V.C.Vaste Commissie
VcVreemdelingencirculaire
VCOGEMVoorlopige Commissie Genetische Modificatie
VDBVereniging van Deviezenbanken
VDVVerdrag inzake de uitbanning van discriminatie van vrouwen
V en AVragen en Antwoorden
V en IVoorrechten en Immuniteiten
Verdr. V.Weens Verdragenrecht Verdrag
V.ESCInternationaal verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten
VEUVerdrag betreffende de Europese Unie
VEUOVereniging Effecten Uitgevende Ondernemingen
Verdr.Verdrag(en)
Verdrag Benel.Benelux-Verdrag inzake Tekeningen of Modellen
Verdrag Rv.1954verdrag betreffende de Burgerlijke rechtsvordering
Verdrag verkr.Verdrag inzake de verkrijging van bewijs in het buitenland
verg.vergelijk
vern.vernietigend
Verord. MGVerordening van den chef van den staf Militair Gezag
versch.verschenen
versch.verschillende
Versl. MOVerslag van het mondeling overleg tussen de ministers en de bijzondere commissie van
VersRVersicherungsrecht
vert.vertaling
verw.verwerpend
VEUVerdrag betreffende de Europese Unie
VFNVereniging van Financieringsondernemingen
vgl.vergelijk
VGWVogelwet
VgwVogelwet
VHWVeiligheidswet 1934
VIVervroegde invrijheidstelling
VIVoorwaardelijke invrijheidstelling (oud)
VIAVereniging van Incasso Advocaten
vid.vide, vidatur (men zie)
VIFKABranchevereniging voor Informatie- en communicatietechniek
VINOVierde Nota Ruimtelijke Ordening
VINEXVierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra
v.i.o.vereniging in oprichting
Viss.w.Visserijwet 1963. Wet van 30 mei 1963
VKVerzekeringskamer
VKCvJVaste Kamercommissie voor Justitie
VKWVleeskeuringswet
VLGReglement vervoer over land van gevaarlijke stoffen
vlg.volgende
vlg.volgens
v.m.voormiddag
VmiVerzoek om mededeling of informatie
VMRVereniging voor Milieurecht
VNVerenigde Naties
V-NVakstudie Nieuws
VNEVoorschriften voor de Nederlandse Etherreclame
VNOVerbond van Nederlandse Ondernemingen
Vo.Verordering
VOAVerhaalswet Ongevallen Ambtenaren
Vo. bl.Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie
v.o.f.Vennootschap onder firma
VOGPVerdrag inzake de overbrenging van gevonniste personen
vo-HVBVoorontwerp-Huisvestingsbesluit
vol.volumen (deel van een boekwerk)
volg.volgende
V&OVennootschap & Onderneming
v.o.n.vrij op naam
V.onderh.verpl.Verdrag inzake de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen over onderhouds
V.onderh.verpl.Verdrag nopens de erkenning en de tenuitvoerlegging van kind beslissingen over onderhoudsverplichtingen jegens kinderen
Voorl.Voorlichting
Vord.w.Vorderingswet. Wet van 12 december 1962
VOSVerordening Organisatie Stadsvernieuwing
v.p.verticale prijsbinding
Vpb(Wet op de) Vennootschapsbelasting
VPOVerzamelde Privaatrechtelijke Opstellen
VRVerkeersrecht
VRMaandblad Verkeersrecht
vrverwaarloosbaar risico
VRAVereniging van Raden van Arbeid
Vrb.Verzekeringsrechtelijke berichten
Vreemd.w.Vreemdelingenwet. wet van 13 januari 1965
VRINederlandse Vereniging van Registerinformatici
VRKVerdrag inzake de rechten van het kind
VROVolkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
VROM(Ministerie van) Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
VSVoorschrift
vs.versus (tegen)
V.S.O.Verslag van een schriftelijk overleg
VswVisserijwet
VUTVervroegde Uittreding
VVVoorlopig Verslag
VVvoorwaardelijke veroordeling
VvVoorschrift vreemdelingen
VvAVereniging voor Auteursrecht
V.v.B.Vereniging voor Bouwrecht
VvdEVereniging voor de Effectenhandel
VvEVereniging van Eigenaren
v.v.g.verklaring voortgezette gebondenheid
vvgbverklaring van geen bezwaar
VVKMVerzameling verordeningen voor de Koninklijke marine
VvLVereniging van Lettterkundigen/Vakbond van Schrijvers
vvvgverklaring van voortgezette gebondenheid
VvW/HPVerdrag van Warschau/Haags Protocol
VWVerzameld/Verspreid Werk
VWVreemdelingenwet
VwVreemdelingenwet
V&WVerkeer & Waterstaat
VWBVestigingswet bedrijven
V. w. b.Voor wat betreft
VWDVestigingswet detailhandel
VwGOVerwaltungsgerichtsordnung
VWWVuurwapenwet
VzVoorzitter
VzABVoorzitter Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
VzAGvoorzitter Afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State
VzARVoorzitter Afdeling rechtspraak van de Raad van State
VzCBBVoorzitter van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven
v.z.m.voor zover mogelijk
VZWVogelziektenwet
WWeekblad van het Recht
W.Weekblad van het Recht
W.A.Wettelijke Aansprakelijkheid
WAAWet op de accijns van alcoholhoudende stoffen
WABWet op de accijns van bier
WABMWet algemene bepalingen milieuhygiÎne
WabmWet algemene bepalingen milieuhygiÎne
WABWWet arbeid buitenlandse werknemers. Wet van 9 november 1978
wac.waardevol agrarisch cultuurlandschap
WADWet op de accijns van alcoholvrije dranken
WAERWet Aanpassing Eerste Richtlijn
WAGWet Autovervoer Goederen
WAGWet Agrarisch Grondverkeer
WAGGSWet Arbeidsvoorwaardenontwikkeling Gepremieerde en G
WAGWWet arbeid gehandicapte werknemers
WAHVWet Administratiefrechtelijke handhaving verkeervoorschriften (lex Mulder). Wet van
WAKWet aansprakelijkheid kernongevallen
WAKOWet aansprakelijkheid kernongevallen
WakoWet aansprakelijkheid kernongevallen
WAMWet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen
WAMIWet tijdelijke fiscale maatregelen betreffende auto en milieu na 1988
WamilWet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen
WAMOWet op de accijns van minerale oliÎn
WANSWet Aansprakelijkheid Exploitanten Nucleaire Schepen
WansWet aansprakelijkheid exploitanten nucleaire schepen
WAOWet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering
WAOWet aansprakelijkheid olietankschepen
WAOTWet aansprakelijkheid olietankschepen
WAPWet Autovervoer Personen
WARWaddenadviesraad
WARBWet Administratieve Rechtspraak Belastingzaken
WARSWerkgroep Aanvullende Regeling Stadsvernieuwing
WASWet op de accijns van suiker
WASWet op het Afbetalingsstelsel
Wash. App.W.Court of Appeals of Washington
ass.bem.bedr.Wet assurantiebemiddelingsbedrijf. Wet van 7 februari 1991
WATWet op de accijns van tabaksfabrikaten
Watersch.w.Waterschapswet. Wet van 6 juni 1991
WATRWet Aanpassing Tweede Richtlijn
Wat.w.Waterstaatswet 1990 WAUOO Wet aanpassing uitkeringsregelingen overheveling opslagprem
WAVWet Ambulancevervoer
w.a.-verzekeringwettelijke aansprakelijkheidsverzekering
WAVRWet Aanpassing Vierde Richtlijn
WAVVWet op het algemeen verbindend en onverbindend verklaren van bepalingen van collecti
W.AVV-OVVWet op het algemeen verbindend en onverbindend verklaren van bepalingen van collecti
WAWWet aanbesteding van werken lagere publiekrechtelijke lichamen
WaWWarenwet
WBWaterschapsbelangen
WBAWet bestuurdersaansprakelijkheid, 2e Misbruikwet
WBAWeekblad voor de Burgerlijke Administratie
WBBWet Bodembescherming
WbbWet bodembescherming
WbbWet bestuursrechtspraak bedrijfsorganisatie
WBBBGWet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag
WbboWet bestuursrechtspraak bedrijfsorganisatie
WBCWet beperkingen cadeaustelsel
WBDVWet tot bescherming van het diploma van verpleegkundige
W. bel.rechts- wet op belastingen van rechtsverkeer,. wet van 24 december verk. 1970
WBFWet bestuurdersaansprakelijkheid bij faillissement, 3e Mis bruikwet
WbmWet belastingen op milieugrondslag
WBNWet bestrijding namaakprodukten
WBOWet op de bedrijfsorganisatie
WBOWet op het basisonderwijs
WBOWet op de bejaardenoorden
WbpWet buitengewoon pensioen 1940-1945
WbpzoWet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers
W.B.R.Wet op belastingen van rechtsverkeer
WBRWWet behoud rechten werknemers
W.buitg.bev.Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag
W.buitenl.pleegkWet opneming buitenlandse pleegkinderen
WBVWoningbouwvereniging
WBVRWet op belastingen van rechtsverkeer
WCAWet Chemische Afvalstoffen
WcaWet chemische afvalstoffen
WCAOWet op de collectieve arbeidsovereenkomst
WCBOWet op het cursorisch beroepsonderwijs
WCSWet Commissies Standaardregelingen
WCGKWet op het Consumptief Geldkrediet
W.c.h.Wet conflictenrecht huwelijk
WCKWet op het Consumentenkrediet
W.conf.huw.Wet conflictenrecht huwelijksvermogensregime
W.conf.Wet conflictenrecht huwelijksbetrekkingen huwelijksb.
W.conf.namenWet conflictenrecht namen
W.consum.kr.Wet op het consumentenkrediet
W. cosign.geldenWet van 27 augustus 1980, houdende regelen betreffende de consignatie van gelden
wd.waarnemend
WDWet inzake de Douane
W. douaneWet inzake de douane. Wet van 26 januari 1961
WDVWet dierenvervoer
WEBWet educatie en beroepsonderwijs
WEBTWet energiebesparing toestellen
WEDWet op de Economische Delicten. Wet van 22 juni 1950
WedWet op de Economische Delicten
Wed.wet Wederopbouwwet
WEESVWet tot instelling van Europese economisch samenwerkingsverbande
Weg.w.Wegenwet
WEHWet op de effectenhandel
WELWarenwetbesluit Etikettering van Levensmiddelen
Weled.Weledele
Weledelgeb.Weledelgeboren
Weledelgel.Weledelgeleerde
Weledelgestr.Weledelgestrenge
weledelZgl. Weledel zeergeleerde
WEMWet economische mededinging
WEOWet op de erkende onderwijsinstellingen
Wetb. N. v. H.Wetboek Napoleon ingerigt voor het Koningrijk Holland
Wet AAWet op de accountants-administratieconsulenten
Wet ABWet Algemene Bepalingen
Wet A.B.Wet houdende algemene bepalingen der wetgeving van het koninkrijk
Wet AbmhWet Algemene Bepalingen MilieuhygiÎne
Wet ARBWet administratieve rechtspraak belastingzaken
Wet ArboWet administratie rechtspraak bedrijfsorganisatie
Wet ArobWet administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen
Wet AROBWet administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen
Wet AsAfvalstoffenwet
Wet AVVWet op het algemeen verbindend en onverbindend verklaren van bepalingen van cao's
Wet BabWet Beroep administratieve beschikkingen
Wet BBBGWet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag. Wet van 23 juni 1952
Wet BIGWet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg
Wet BOWet op de bedrijfsorganisatie
Wet BOB '85Wet bevordening en ontslag beroepsofficieren 1985
Wet BOLWet brutering overhevelingstoeslag lonen
Wet BOPZWet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen
Wet BPM 1992Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen
Wet brbWet bestuursrechtspraak bedrijfsorganisatie
Wet BRVWet op belastingen van rechtsverkeer
Wet BUDWet bedreigde uitheemse diersoorten
Wet BUDEPWet bedreigde uitheemse dier- en plantsoorten
Wet BWOWet Bescherming Waterstaatswerken in Oorlogstijd
Wet BZMWet belasting zware motorrijtuigen
Wet c.a.o.Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst
Wet C.AsWet Chemische Afvalstoffen
Wet C.O.Wet melding collectief ontslag
Wet Div.bel.Wet op de dividendbelasting 1965
Wet EDWet op de economische delicten
Wet FiloWet Financiering lagere overheden
Wet GhWet Geluidhinder
Wet IBWet op de Inkomstenbelasting
Wet ink.bel.Wet op de inkomstenbelasting 1964
Wet JDWet op de justitiÎle documentatie en op de verklaring omtrent het gedrag
Wet LBWet op de Loonbelasting
Wet L.V.Wet op de loonvorming
Wet LUVOWet inzake Luchtverontreiniging
Wet MB'66Wet op de motorrijtuigenbelasting 1966
Wet MB'94Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994
Wet MMWet minimumloon en minimum-vakantiebijslag
Wet MOTWet melding ongebruikelijke transacties
Wet MRB 1966Wet op de motorrijtuigenbelasting 1966
Wet MulderWet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften.
Wet OBWet op de omzetbelasting
Wet ODOLWet Onrechtmatige Daden Openbare Lichamen
Wet PlannenWet plannen en milieukwaliteitseisen
Wet RAWet op de registeraccountants
Wet ROWet op de Rechterlijke Organisatie
Wet ROWet op de Ruimtelijke Ordening
Wet RP '85Wet voor het reserve-personeel der krijgsmacht 1985
Wet RvbDe (vervallen) wet houdende instelling van raden van beroep voor de directe belastin
Wet RvSWet op de Raad van State
Wet RvStWet op de Raad van State
Wet SVBWet op de Sociale Verzekeringsbank
Wet TAVWet terugdringing arbeidsongeschiktheidsvolume
Wet TBAWet terugdringing beroep op de
Wet TBOWet Tuchtrechtspraak Bedrijfsorganisatie
Wet TZWet terugdringing ziekteverzuim
Wet VamilWet vervroegde afschrijving milieu-investeringen
Wet VarWet vergunningen en algemene regels voor inrichtingen
Wet VBWet op de vermogensbelasting
Wet VOVWet vervoersvoorwaarden openbaar vervoer
Wet VpbWet op de vennootschapsbelasting 1969
Wet WOZWet waardering onroerende zaken
wetg.ov. IIwetgevingsoverleg Tweede Kamer
WEUWesteuropese Unie
WEVWet Europese verkiezingen
WFAWorld Federation of Advertisers
WFBWet financiÎle bijstand
WfbbWet financiÎle betrekkingen buitenland
Wfbb 1980Wet financiÎle betrekkingen buitenland 1980
Wfbb 1994Wet financiÎle betrekkingen buitenland 1994
WFOWet financiÎle ondersteuning
WFRWeekblad voor Fiscaal Recht
W.F.R.Weekblad voor fiscaal recht
WfvWet financiering volksverzekeringen
w.g.wettelijke gemeenschap van goederen
WGWet gewetensbezwaren militaire dienst
WGBWet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst
WGBWet Goederenvervoer Binnenscheepvaart
WGB.Weekblad voor Gemeente Belangen
WGBAPWet Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens
WGBOWet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst
WGEWet giraal effectenverkeer
WgeWet giraal effectenverkeer
W. gelijke beh.Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen. wet van 1 maart m/v 1980
WGGWet gehandicaptenvoorzieningen gemeenten
WghWet geluidhinder
WGJWet houdende bijzondere bepalingen voor de geconsolideerde jaarekening
WGLWet gelijk loon voor vrouwen en mannen
WGMDWet gewetensbezwaren militaire dienst
WGOWereldgezondheidsorganisatie
WGOVWet grensoverschrijdend vervoer van aan bederf onderhevige levensmiddelen
WGRWet gemeenschappelijke regelingen. Wet van 20 december 1984
WgrWet gemeenschappelijke regelingen
WGSWet Gevaarlijke Stoffen
WGVWet op de geneesmiddelenvoorziening
WGWWet goederenvervoer over de weg
WHBOWet op het hoger beroepsonderwijs
WHGWasserhaushaltsgesetz
WHIWet herverzekering investeringen
WHLBWet heffingen luchtverontreiniging benzine
WHPWet op de Handelspraktijken (BelgiÎ)
WHVZWet hygiÎne en veiligheid zwemgelegenheden
WHWWet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
WIBWet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen
WIBHWet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen
WIDWet op de identificatieplicht
WIDWet inzake de douane
W.ident.pl.Wet op de identificatieplicht
WIEPWet incomptabiliteiten Europees Parlement
WifWet identiteitsvaststelling bij financiÎle dienstverlening
WIGBWet invoering gelijke behandeling van mannen en vrouwen in de AOW alsmede aanpassing
WIKEWet in- en doorvoer van kippe- en eendeÎieren
WIMWet immunisatie militairen
Winkelt.w.Winkeltijdenwet
WIPOWorld Intellectual Property Organization (= OMPI)
WIRWet Investeringsrekening/regeling
WistraZeitschrift f¸r Wirtschaft, Steuer, Strafrecht
WIVWet buitengewoon pensioen Indisch verzet
WIVWet op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten
WiwWet inzake de wisselkantoren
WJWet op de Jaarrekening 1970
WJDWet op de JustitiÎle Documentatie en op de verklaring omtrenthet gedrag Wjdvog W
WJGGWerkgroep Informatieuitwisseling Gewestelijk Arbeidsbureau -Gemeentelijke Sociale die
WjhvWet op de jeugdhulpverlening
W. just. doc.Wet op de justitiÎle documentatie en op de verklaring omtrent het gedrag. Wet v
WKWeens Koopverdrag
WKAWet Ketenaansprakelijkheid
WLWet van 10 september 1936, houdende voorzieningen inzake het luchtvervoer
WLWet op de loonvorming
W.L.Wet op de lijkbezorging
WlbWet op de lijkbezorging
W.L.R.Weekly Law Report
WLRThe Weekly Law Reports
WLVWet Luchtverkeer
W.L.V.Wet inzake de Luchtverontreiniging
WlvWet inzake de luchtverontreiniging
WLWWaterleidingwet
WLWWet op het leerlingwezen
WMWertpapier Mitteilungen
WmWet milieubeheer
WmbWet milieubeheer
WMCOWet Melding Collectief Ontslag
WMHWet op de medische hulpmiddelen
W. mil.straf.spr.Wet militaire strafrechtspraak. Rijkswet van 14 juni 1990
WMLWet minimumloon en minimumvakantiebijslag
WMLWet houdende vaststelling van minimumeisen voor het houden van legkippen
WMMWet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag
WMO1992 Wet medezeggenschap onderwijs 1992
WMOTWet melding ongebruikelijke transacties
WMRWet Misleidende Reclame (art. 6:194-196 BW)
WMSWet milieugevaarlijke stoffen
WMSWetboek van Militair Strafrecht
WmsWet milieugevaarlijke stoffen
WMSDWet militaire Strafrechtspraak
WMTWet Militair Tuchtrecht
W.m/vWet gelijke behandeling van mannnen en vrouwen
WmzWet melding zeggenschap in ter beurze genoteerde vennootschappen
WNAWet op het notarisambt
W.N.Wet op het Notarisambt
WNWeekblad voor het Notariaat
wndwaarnemend
WNedRijkswet op het Nederlandschap en het ingezetenschap. Rijkswet van 1
WNoWet op de Nationale ombudsman
W. Not.ambt. Wet op het Notarisambt. Wet van 1 juli 1842
WNRWet op de Naburige Rechten
WNRWeekblad voor Notarisambt en Registratie (vanaf 1898 WPNR)
WOWetsontwerp
WOWeekoverzicht Raad van State
w.o.wetsontwerp
w.o.waaronder
WOAWet overgangsregeling arbeidsongeschiktheidsverzekering
WOAWet op de architectentitel
WOBWet op de omzetbelasting
WOBWet Openbaarheid van Bestuur
WobWet openbaarheid van bestuur
WOBWet houdende tijdelijke fiscale maatregelen ter bevordering van het gebruik van onge
WOBOPWet Overeenkomst Binnenlands Openbaar Personenvervoer (oud)
WODCWetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum
W.o.d.K.Wet op de Kansspelen
WOGWet op de geneesmiddelenvoorziening
WOGWWet op de gevaarlijke werktuigen
WohCWet op het Consumentenkrediet
WOKWet op de Kansspelen
WOLWet op het levensverzekeringsbedrijf
WOLPWet overheidsopdrachten voor levering van produkten
Won.w.Woningwet
W. Oorl.sr.Wet Oorlogsstrafrecht. Wet van 10 juli 1952
W. op de huur-comm.Wet op de huurcommissies. Wet van 18 januari 1979
WORWet op de ondernemingsraden. Wet van 28 januari 1971
WOSWet op het schadeverzekeringsbedrijf
WOTSWet Overdracht Tenuitvoerlegging Strafvonnissen. Wet van 10 september 1986
WOTVWet op de telecommunicatievoorzieningen
WOUWet op de Open Universiteit
WOWWet Overeenkomst Wegvervoer. Wet van 2 december 1982
WOZWet Olieverontreiniging Zeewater
WPWet personenvervoer
WPAWet produktaansprakelijkheid
WPC-schaalWorld Pensions Committee-schaal
WPEWet Parlementaire EnquÍte
WPNRWeekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie
WPNRWeekblad voor Privaatrecht, Notarisambt en Registratie
WPNRWeekblad voor Privaatrecht, Notaris-ambt en Registratie
WPolRWet Politieregisters
WPRWet op de Persoonsregistratie
Won.w.Woningwet
WRWoonrecht
WrWoonrecht
W.R.Wet op de Registratie (1832)
WRBWoonruimtebeschikking 1984
WrbWet op de rechtsbijstand
WRDWet rechtstoestand dienstplichtigen
WROWet op de Ruimtelijke Ordening
WROMWet Rechtsbijstand aan On- en Minvermogenden
WRPWettbewerb in Recht und Praxis
WRRWoonruimterecht (losbladig), VUGA
WRvSTWet op de Raad van State
WRWWoonruimtewet
WRWWarenwet
WSHet Waterschap
WSBWet Sloopregeling Binnenvaart
WSCWet op het specifiek cultuurbeleid
WSDWet op de stads- en dorpsvernieuwing
WSDVWet op de stads- en dorpsvernieuwing
WSFWet op de Studiefinanciering
WSNSWeer Samen Naar School
Wsr.Wetboek van Strafrecht
WSSWet Structurele Sanering Binnenvaart
WSSBWet structurele sanering binnenvaart
WSVWet op de sociale verzekeringsbank
WSWWet Sociale Werkvoorziening
WTBWet toezicht beleggingsinstellingen
WtbWet toezicht beleggingsinstellingen
WTBAWet op het ter beschikking stellen van arbeidskrachten
WTBZWet Tarieven in Burgerlijke Zaken
WTEWet toezicht effectenverkeer
WteWet toezicht effectenverkeer
W. teboekgest.Luchtv.Wet teboekgestelde Luchtvaartuigen. Wet van 6 maart 1957
W. telecomm.voorz.Wet op de telecommunicatievoorzieningen
WtgWet Tarieven gezondheidszorg
WTKWet Toezicht Kredietwezen
WTK 1992Wet toezicht kredietwezen 1992
WtkWet toezicht kredietwezen
W.t.kredietw.Wet toezicht kredietwezen
WTLWet Teboekgestelde Luchtvaartuigen
WTOWorld Trade Organisation
W.toez.eff. 1995Wet toezicht effectenverkeer 1995
WTSWet tarieven in strafzaken
WTSWet teboekgestelde schepen
WTSWet toezicht schadeverzekeringsbedrijf
WTVWet Telecommunicatievoorzieningen
Wtv1993 Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993
WTVIWet tarief van invoerrechten
WTZWet op de toegang tot ziektekostenverzekeringen
WUAWet uitvoering aanbevelingen krachtens artikel 63, derde lid, EGKS-verdrag
W.U.B.Wet op de Universitaire Bestuurshervorming
WuboWet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945
WUDWet op de uitoefening van de diergeneeskunst
WUGWet op de uitoefening van de geneeskunst
WUIEWet uitvoering Internationaal Energieprogramma
W.uitv.EEXW.uitv.pl.verord.Wetuitvoering voorschriften plaatselijke verordeningen Uitvoeringswet EEG-executieverdrag
WUTWet op de uitoefening der tandheelkunst
WUVWet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945
WUV11Wet tot uitvoering van verordening no. 11 van de Raad van de EEG
WUV17Wet tot uitvoering van verordening no. 17 van de Raad van de EEG
WVWegenverkeersregeling
w.v.wetsvoorstel
WVAWet voorraadvorming aardolieprodukten
WvBRvWetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
WvC(Ministerie van) Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur
W. verbind.verkl.Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren CAO's van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten
WVGWet voorkeursrecht gemeenten
WVGWet voorzieningen gezondheidszorg
WvhNWeekblad voor het Notariaat
Wvhro 1Wet voltooiing eerste fase herziening rechterlijke organisatie
WvKWetboek van Koophandel
W.v.K.Wetboek van Koophandel
WVKSWet vrachtprijzen vervoer van kolen en staal
WVLWet vervreemding landbouwgronden
WvmWet verplaatsing mestproduktie
W.v.M.S.Wetboek van Militair Strafrecht
WVOWet op het voortgezet onderwijs
WVOWet Verontreiniging Oppervlaktewateren
WvoWet verontreiniging oppervlaktewateren
WVOWWet verontreiniging oppervlaktewateren
W.V.R.Wegen Verkeers Reglement
WvSWetboek van Strafrecht
W.v.S.Wetboek van Strafrecht
WvSrWetboek van Strafrecht
WVTWet op de telecommunicatievoorzieningen
WVVSWet voorkoming verontreiniging van de zee door schepen
WvWWegen Verkeers Wet. Wet van 21 april 1994
W.v.W.Wegen Verkeers Wet
WVZWet vervoer over zee
WVZWet verontreiniging zeewater
WvzWet verontreiniging zeewater
WVZWWet verontreiniging zeewater
WWWerkloosheidswet
WWWoningwet
WWWelzijnswet
WWBWet wederzijdse bijstand bij de invordering van enkele EEG- heffingen en de omzetbela
WwhWet op de waterhuishouding
WWMWet Wapens en Munitie
WWOWet op het Wetenschappelijk Onderwijs
WWTWet tot nadere regeling van de wettelijke tijd
WWVWet Werkloosheidsvoorziening
WWWWoonwagenwet
WWZWedervergeldingswet zeescheepvaart
WZHWet tot aanpassing van het WvK aan de Richtlijn van de EEG betreffende zelfstandige
WZVWet Ziekenhuisvoorzieningen
x.d.ex dividend, zonder aandeel in het dividend
YBYearbook of the European Convention on Human Rights
YearbookYearbook of the European Convention on Human Rights
z.zie
z.a.zie aldaar
Zeebr.w.Zeebrievenwet. Wet van 10 juni 1926
ZFWZiekenfondswet
zgn.zogenaamde
z.i.zijns inziens
z.j.zonder jaartal
z.o.z.zie ommezijde
z.p.zonder plaats van uitgave
z.pl.zonder plaatsnaam
ZRPZeitschrift für Rechtspolitik
z.s.m.zo spoedig mogelijk
z.v.t.zonder volledige titel
ZWZiektewet
ZZPZelfstandig Zonder Personeel